Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 12. februar 2007 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven) § 1-3 og § 4-4 femte ledd og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 25 og § 57 første ledd bokstav c.

 

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1100 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 47 Brønnbarrierer

 

Nytt første ledd skal lyde:

Brønnbarrierer skal være slik at brønnintegriteten sikres og barrierefunksjonene ivaretas i brønnens levetid.

 

Nåværende første ledd blir andre ledd osv.

 

Nåværende andre ledd skal lyde:

Ved midlertidig og permanent forlating av en brønn skal barrierene utformes slik at de ivaretar brønnintegriteten for den lengste tiden brønnen forventes forlatt.

 

Nytt fjerde ledd skal lyde:

Ved plugging av brønner skal foringsrørene kunne kuttes uten å skade omgivelsene.

 

Nåværende siste ledd blir siste ledd som før.

 

 

§ 52 Foringsrør og forankring av brønner

 

Paragrafen oppheves.

 

 

§ 54 Ventiltre

 

Overskriften skal lyde:

Ventiltre og brønnhode

 

Første ledd skal lyde:

Ventiltrær og brønnhoder skal utformes slik at forsvarlig utvinning, reentring, brønnintervensjon og brønnkontroll kan utføres.

 

 

§ 72 Merking av innretninger

 

Første ledd andre punktum skal lyde:

Merking av innretninger skal være i samsvar med Kystdirektoratets bestemmelser.

 

 

§ 83 Ikrafttredelse

 

Nummer 4 oppheves.

 

 

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 12. februar 2007.