Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 22. desember 2005 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 9 nr. 2, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 25 og § 57 første ledd bokstav c. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 22. desember 2005 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9 og 40, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten § 57 første ledd bokstav c. Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 22. desember 2005 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav c.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1100 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 14 Kjemikalier og kjemisk påvirkning

 

Nytt tredje ledd skal lyde:

Forskrift 25. januar 2005 nr. 47 om løselig seksverdig krom i sement gjelder på denne forskriftens virkeområde.

 

 

§ 23 Vibrasjoner

 

Nytt andre ledd skal lyde:

Forskrift 7. juni 2005 nr. 804 om vern mot mekaniske vibrasjoner gjelder på denne forskriftens virkeområde.

 

 

§ 27 Sikkerhetsskilting          

 

Fjerde ledd skal lyde:

Sikkerhetsskilting som omfattes av forskrift 6. oktober 1994 nr. 0972 om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen, sist endret 30. juni 2003, skal være utformet i samsvar med bestemmelser i den forskriften.

 

 

§ 40 Utstyr for redning av personell

 

Første ledd skal lyde:

Innretninger skal til enhver tid disponere utstyr for rask og skånsom redning av personell som faller i sjøen, jf. også aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner. Dette utstyret skal ikke utsette redningsmannskapet eller personellet som skal reddes for uakseptabel risiko.

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1.1.2006.