Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

 

Fastsatt av Oljedirektoratet 17. desember 2003 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 9 nr. 2, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 25 og § 57 første ledd bokstav c. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 17. desember 2003 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9 og 40, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten § 57 første ledd bokstav c. Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 17. desember 2003 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav c.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1100  om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 15 Plassering og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlige varer

 

Tittel på paragrafen skal lyde:

Brann- og eksplosjonsfarlige varer

 

 

§ 26 Utstyr for personellbefordring

 

Andre ledd skal lyde:

Personellvinsjer skal ha spoleanordning og sikkerhetsanordning mot utrusning og fritt fall.

 

 

§ 38 Ballastsystem

 

Tredje ledd skal lyde:

Ballastsystemer skal være i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrift 20.desember 1991 nr. 879 om ballastsystemer på flyttbare innretninger, sist endret 11. april 2003, § 2 og § 7 til og med § 22.

 

 

§ 49 Kompensator- og frakoplingssystemer

 

Første ledd skal lyde:

Ved utforming av kompensatorsystemet skal det velges robuste tekniske løsninger der feil ikke medfører uakseptable konsekvenser, jamfør § 4 om utforming av innretninger bokstav c.

 

 

§ 55 Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger

 

Nytt andre ledd skal lyde:

Krav om fjernoperering av rør og arbeidsstrenger på lagerplassen gjelder fra rørene er lagt ut på rørdekk og klargjort for videre transport til boredekk eller arbeidsdekk.

 

Gjeldende andre ledd blir nytt tredje ledd.

 

 

§ 63 Stabilitet

 

Første ledd skal lyde:

Flytende innretninger skal være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratet forskrift 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger, sist endret 11. april 2003, § 8 til og med § 51.

 

 

§ 64 Forankring, fortøyning og posisjonering

 

Andre ledd første setning skal lyde:

Forankringssystemet skal være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 4. september 1987 nr. 857 om ankrings-/posisjoneringssystemer på flyttbare innretninger, sist endret 11. april 2003,  § 6 og § 7.

 

Tredje ledd første setning skal lyde:

Forankringssystemet for innretninger med produksjonsanlegg og innretninger som ligger inntil annen innretning, skal også være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr, sist endret 11. april 2003, § 16.

 

         Fjerde ledd skal lyde:

Fortøyningsarrangementet skal være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr, sist endret 11. april 2003, § 35.

 

 

§ 65 Dreieskive (turret)

 

Paragrafen skal lyde:

Dreieskiver skal utformes slik at de er i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr, sist endret 11 april 2003, § 15 nr. 1 til og med 4.

 

 

§ 72 Merking av innretninger

 

Tredje ledd andre setning skal lyde:

Ved plassering av ankerfester utenfor sikkerhetssonen kan Petroleumstilsynet forlange slike merket med gule ankerbøyer med gul refleks, eventuelt med gult blinkende lys.

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1.1.2004.