Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

 

Fastsatt av Oljedirektoratet 16. desember 2002 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 9 nr. 2, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 25 og § 57 første ledd bokstav c. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 16. desember 2002 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9 og 40, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten § 57 første ledd bokstav c. Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 16. desember 2002 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav c.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1100  om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 15 Plassering og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlige varer

 

Paragrafen skal lyde:

Området for oppbevaring av brannfarlige varer og eksplosiver skal utformes slik at konsekvensene ved brann og eksplosjon blir minst mulig.

Det skal legges til rette for at eksplosiver som kan utgjøre en fare, på en enkel måte kan håndteres og fjernes ved en fare- og ulykkessituasjon.

Eksplosiver skal være sikret slik at de ikke utilsiktet går av under lagring og bruk.

 

 

§ 29 Brannskiller

 

Første ledd skal lyde:

Hovedområdene på innretninger skal atskilles med brannskiller som kan motstå de dimensjonerende brann- og eksplosjonslastene og minst oppfylle brannklasse H-0 dersom de kan bli eksponert for hydrokarbonbranner.

 

 

§ 32 Nødavstengningssystem

 

Siste ledd strykes og erstattes med følgende setning til slutt i andre ledd:

Fra det sentrale kontrollrommet skal det være mulig å manuelt aktivisere funksjoner som bringer innretningen til en sikker tilstand ved svikt i de programmerbare delene av systemet.

 

 

§ 43 Evakueringsmidler

 

I fjerde ledd endres begrepet livbåter til evakueringsenheter.

 

 

 

 


§ 46 Elektriske anlegg

 

Paragrafen endres ved å slå sammen bokstav a og b samt å legge til ny bokstav k. Disse skal lyde:

a)   elektriske støt under normal bruk og ved feil,

k)   helseskade som følge av elektromagnetiske felt.

 

 

§ 48 Brønnkontrollutstyr

 

Første setning i tredje ledd skal lyde:

Den samlede trykk- og væskekapasiteten i akkumulatorene skal kunne utføre det nødvendige antall stenge- og åpnesekvenser for å sikre brønnen.

 

 

§ 51 Sementeringsanlegg

 

Andre ledd strykes.

 

 

§ 53 Utstyr for komplettering og kontrollert brønnstrømning

 

Stryker siste del av andre setning i andre ledd. Setningen skal lyde:

Dersom produksjons­ringrommet brukes til gassinjeksjon, skal også dette være utstyrt med brønnsikringsventil.

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft  1. januar 2003.