Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

Fastsatt av Oljedirektoratet 10. desember 2001 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til fjerde ledd og § 9 nr. 2, og kgl.res. av 31. august 2001 nr. 1016 § 25 og § 57 første ledd bokstav c.

I

       I forskrift av 3. september 2001 nr. 1100 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 1, definisjonen av brannskiller av klasse B, bokstav a skal lyde:

       a)  det hindrer spredning av flammer i minst en halv time av normert brannprøve,

II

       Endringen trer i kraft 1. januar 2002.