Gå til hovedinnhold

Studie av hydrokarbonlekkasjer

Hydrokarbonlekkasjer er en sentral bidragsyter til storulykkesrisiko i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil fikk derfor gjennomført en studie av årsaksforhold og tiltak knyttet til hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i regi av RNNP 2010.


Prosjektets hovedmålsetting var å beskrive utfordringer som petroleumsnæringen kan gripe fatt i for å redusere antall hydrokarbonlekkasjer, og hvordan næringen kan arbeide framover for å redusere antall hydrokarbonlekkasjer.

Utfordringer for petroleumsindustrien
Basert på resultatene i studien trekkes det fram noen sentrale utfordringer som bransjen står overfor i forhold til å redusere antall hydrokarbonlekkasjer.

  • Petroleumsindustrien bør ha en mer offensiv holdning i forhold til å redesigne seg vekk fra mangelfulle tekniske løsninger snarere enn å akseptere og tilpasse seg dem.
     
  • Industrien har en utfordring i forhold til å sikre læring og erfaringsoverføring og på en systematisk og effektiv måte bruke informasjon fra hendelsesdatabaser og andre kilder i forebyggende arbeid.
     
  • Industrien har et betydelig forbedringspotensial i forhold til å definere presise og konkrete tiltak.