Gå til hovedinnhold

Hvorfor er åpenhet og tillit viktig for sikkerheten?

Tillit mellom partene dreier seg ikke bare om et konstruktivt samarbeidsklima; tillit er også en forutsetning for den norske modellen for myndighetsutøvelse.


Dersom tilliten mellom myndigheter, selskaper og arbeidstakere skulle forvitre, vil grunnlaget for dagens system bli vesentlig svekket. Konsekvensene kan bli sterkere detaljstyring og et tilsyn som er mer preget av inspeksjon og kontroll.

Tillit kommer ikke av seg selv. Tillit bygges gradvis opp gjennom dialog og samhandling. Et nytt selskap som gjør sin entré på norsk sokkel, kan gjerne framstå som en solid aktør, men det tar likevel tid å bygge opp tillit.

Hvorfor er åpenhet så viktig?
Åpenhet er et vesentlig element i å skape tillit. I Norge har vi lang tradisjon for åpenhet, spesielt innenfor offentlig forvaltning.

I korthet sier offentlighetsloven at all korrespondanse, saksbehandling og lignende skal være offentlig tilgjengelig dersom ikke bestemte forhold tilsier noe annet.

Ptil mottar flere tusen søknader om dokumentinnsyn årlig. Bare en liten del av begjæringene, i gjennomsnitt cirka tre prosent, blir helt eller delvis avslått, da med hjemmel i unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven.

Selskapene skal imidlertid føle seg trygge på at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Derfor gjør Ptil en nøye vurdering av hver enkelt innsynsbegjæring for å ta stilling til om dokumentene kan offentliggjøres.