Gå til hovedinnhold

Hvordan utvikles regelverket?

Regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten er i stadig endring. Næringen utvikler stadig nye måter å drive virksomheten på. Dette krever at myndighetene følger med og sørger for at regelverket er tilpasset de nye løsningene.


Regelverket oppdateres årlig, for å sikre at det til enhver tid er tilpasset de aktuelle utfordringene.

Hva er Regelverksforum?
Utviklingen av regelverket foregår i nært samarbeid med partene i næringen. I dette arbeidet er Regelverksforum en sentral arena. Her møtes representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene flere ganger i året, og det er ofte på denne arenaen regelverksendringer initieres.

Hvem har ansvar for standardene?
De funksjonskravbaserte forskriftskravene viser ofte til industristandarder, som næringen selv utvikler og forvalter. Robuste industristandarder avhenger av at selskapene går sammen om å finne de beste løsningene. Dette er ressursbesparende, samtidig som industriens ansvar synliggjøres.

Ptil følger standardiseringsarbeidet nøye, og er blant annet observatør i en rekke komiteer. Vi vurderer også egnetheten av standardene i forhold til det sikkerhetsnivået som ønskes oppnådd.