Gå til hovedinnhold

Hvordan kan risiko styres?

All menneskelig aktivitet er forbundet med risiko. Risikostyring handler om å vurdere, prioritere og sette inn ressurser på de områdene som gir best sikkerhetsmessig gevinst.


I arbeidet med å forebygge ulykker i petroleumsvirksomheten er det avgjørende å identifisere, forstå og styre risiko.

Hva må selskapene gjøre?
Regelverket krever at selskapene analyserer sin egen virksomhet for å kartlegge hvordan farlige situasjoner kan oppstå og utvikle seg, og hvilke konsekvenser de ulike scenariene kan gi. På bakgrunn av disse analysene må selskapene etablere barrierer og sette ytelseskrav for disse.

Risikoanalysene må oppdateres og videreutvikles i driftsfasen av virksomheten, og løpende tilpasses endringer som gjøres. Barrierene må overvåkes, måles og følges opp, slik at de til enhver tid opprettholder sin funksjon.

Hva er storulykkesrisiko?
Blant Ptils mange viktige oppgaver som tilsynsmyndighet, er forebygging av storulykker den mest sentrale. En storulykke er definert som en akutt hendelse, for eksempel et større utslipp, en brann eller en eksplosjon, som umiddelbart eller senere medfører tap av flere menneskeliv og/eller flere alvorlige personskader, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.

Hvem er mest utsatt for risiko?
Risikoutsatte grupper er betegnelsen på arbeidstakere i petroleumsvirksomheten som er særlig eksponert for å bli skadet eller syke i forbindelse med jobben. Det er svært viktig at selskapene følger disse spesielt opp.

Kostnadene ved sykdom og skade er ikke bare høy for mennesker som rammes direkte og indirekte; men også for selskapene og samfunnet.