Gå til hovedinnhold

Hvordan er regelverket bygd opp?

Olje- og gassindustrien i Norge er underlagt flere lover. Petroleumsloven hjemler rammene for de overordnede kravene til sikkerhet i virksomheten, mens arbeidsmiljøloven hjemler de overordnede kravene til arbeidsmiljø. I tillegg kommer forurensingsloven, brann- og eksplosjonsloven og en rekke helselover.


Hva er de viktigste forskriftene?
De mest sentrale bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten finnes i forskriftene. Rammeforskriften fastlegger de grunnleggende sikkerhetskravene til organisering og utførelse av petroleumsvirksomheten.

Andre regelverkskrav finnes i styringsforskriften, aktivitetsforskriften, innretningsforskriften og teknisk- og operasjonell forskrift, i tillegg til seks felles arbeidsmiljøforskrifter.

Egne veiledninger til forskriftene viser hvordan bestemmelsene i en forskrift kan oppfylles. Forskriftene og veiledningene må sees i sammenheng for best mulig forståelse av hvordan forskriftskrav skal innfris.

Hvordan brukes standardene?
Veiledningene gir på enkelte områder anbefalte løsninger, for eksempel industristandarder, som er en måte å oppfylle forskriftens krav på. Velges den anbefalte løsningen, er kravet å anse som oppfylt. Velges en alternativ løsning, må det dokumenteres at kravet er oppfylt på en måte som er minst like god som den anbefalte.

Hvor finner du regelverket?
Regelverket for petroleumsvirksomheten er bare tilgjengelig på ptil.no