Gå til hovedinnhold

Hvem kan drive petroleumsvirksomhet?

Alle selskaper som ønsker å drive petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, må være kvalifisert som rettighetshaver eller operatør.


Selskapene må vise at de kan bidra til økt verdiskapning og at de har HMS-kompetanse som bidrar til å styrke sikkerheten. Det er Ptil og Oljedirektoratet som vurderer nye aktører, på vegne av sine overordnete departement.

Hva er en rettighetshaver?
En rettighetshaver er et selskap som har en utvinningstillatelse tildelt under petroleumsloven. Det er som regel flere rettighetshavere innenfor en utvinningstillatelse, men bare én av rettighetshaverne utpekes som operatør.

Alle rettighetshaverne plikter å bidra aktivt i utvinningstillatelsen, blant annet ved å kontrollere at operatøren har god styring på aktivitetene.

Hva er en operatør?
Operatøren er den som på alle rettighetshavernes vegne står for den daglige ledelsen av aktivitetene i utvinningstillatelsen.

Det er operatøren som har det overordnete ansvaret for at virksomheten foregår på forsvarlig måte og i samsvar med regelverket.

Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, etterlever kravene i HMS-regelverket.

Hva er en entreprenør?
Entreprenørene leverer tjenester innenfor ulike områder, som for eksempel boring, brønnservice og vedlikehold.

Entreprenøren er ansvarlig for sikkerheten i egne operasjoner, og plikter å ha et styringssystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet innenfor sitt ansvarsområde.

Hvordan tildeles konsesjoner?
Utvinningstillatelser blir gitt i faste konsesjonsrunder og årlige tildelinger (TFOer). Selskapene må ha geologisk forståelse, teknisk ekspertise, finansiell styrke og HMS-kompetanse.

Konsesjonene tildeles av Olje- og energidepartementet, blant annet basert på råd fra Ptil.