Gå til hovedinnhold

Hvem er Ptil?

Ptil er et statlig tilsyn med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i petroleumsvirksomheten. Ptil rapporterer til Arbeids- og sosialdepartementet.


Vi er delegert myndighet til å fastsette utdypende forskrifter for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten, og til å fatte enkeltvedtak i form av samtykker, pålegg, tvangsmulkt, stans av virksomhet, forbud, unntak og så videre.

Ptil er også et direktorat. Et direktorat er et statlig organ som
utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde. Direktoratrollen medfører å gi råd til overordnet departement, og å være kompetanseorgan overfor sektoren, andre myndigheter og samfunnet for øvrig.

Hva omfattes av vårt ansvar?
Ptils tilsynsansvar gjelder for petroleumsvirksomheten på hele norsk kontinentalsokkel, i tillegg til åtte petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem.

Tilsynsansvaret omfatter operatørselskaper, rettighetshavere, entreprenører og redere, og det favner om hele livssyklusen i petroleumsvirksomheten - fra leteboring, utbygging og drift fram til avslutning og fjerning.

Hva betyr det at Ptil er både førerhund og vaktbikkje?
Rollen som førerhund er knyttet til den kontinuerlige oppfølgingen vi har med selskapene. Målet med dialogen er å dele vår kunnskap og erfaring og slik bidra til styring og reduksjon av risiko. Kravet til kontinuerlig forbedring er en bærebjelke i dette. 

Som vaktbikkje fører Ptil tilsyn med at selskapene til enhver tid driver forsvarlig, og vi kan bruke våre reaksjonsmidler (som pålegg) dersom de ikke gjør det.