Gå til hovedinnhold

Hva vet vi om risikonivået?

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) er et årlig kartleggingsarbeid som ledes av Ptil. RNNP overvåker både storulykkerisiko, arbeidsmiljørisiko og risiko for akutte utslipp. Målingene startet i 1999/2000.


RNNP bidrar til at partene har felles forståelse for utviklingen av risikonivået. For oss utgjør målingene i RNNP også et viktig grunnlag for planlegging av tilsynsaktiviteter og for regelverksutviklingen.

Kartleggingen er basert på to metoder som skal utfylle hverandre:

  • Ved å beskrive indikatorer, såkalte definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) som er kritiske for sikkerhet og arbeidsmiljø, er det utviklet et sett måleverktøy som sier noe om utviklingen av risikonivået på norsk sokkel.
  • Spørreskjemaundersøkelser, intervjuer, feltarbeid og andre studier danner i tillegg grunnlag for samfunnsvitenskapelige analyser.

Hva forteller RNNP-tallene om storulykkerisiko?
Storulykkesrisiko er vanskelig å måle direkte. Det benyttes derfor mange underliggende indikatorer som speiler hvordan selskapene lykkes med å styre de faktorene som påvirker storulykkesrisiko.

Sett over flere år gir storulykkeindikatoren et tydelig bilde av hvordan risikoen endrer seg. Det kan forekomme markante, årlige variasjoner - men det er de langsiktige trendene som er viktigst.

Hvor kan du lese RNNP-rapportene?
Resultatene fra kartleggingen presenteres i årlige rapporter. Hoveddelen av RNNP omhandler storulykke og arbeidsmiljø, og utgis normalt i april. Rapporten som omhandler risiko relatert til akutte utslipp, kommer vanligvis ut om høsten.

Her finner du alle RNNP-rapportene