Gå til hovedinnhold

Hva skjer når regelverket brytes?

Dersom Ptil finner avvik eller brudd på regelverket når vi fører tilsyn, ber vi alltid om en redegjørelse fra selskapet.


Tilbakemeldinger kan bli gjort i form av skriftlig dokumentasjon, noen ganger også i møter mellom Ptil og det aktuelle selskapet.

Hva skjer ved alvorlige brudd?
Når vi avdekker grove brudd på regelverket, kan vi bruke formelle reaksjonsmidler – som pålegg. Et pålegg er et kraftig, juridisk forpliktende virkemiddel som benyttes i forbindelse med alvorlige avvik.

Før vi gir selskapet et pålegg, sender vi som regel et varsel om pålegg. I enkelte tilfeller gis pålegget direkte.

Hvilke andre reaksjonsmidler har Ptil?
I en mer akutt situasjon, for eksempel ved en fare- og ulykkessituasjon som truer sikkerheten, har Ptil hjemmel til å bruke enda strengere reaksjonsmidler - som umiddelbar stansing av aktivitet.

Vi har også hjemmel til å gi tvangsmulkt, for eksempel for å sikre at et pålegg oppfylles. Ved alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljøregelverket, kan vi ilegge overtredelsesgebyr.