Gå til hovedinnhold

Hva gjør Ptil med alvorlige hendelser?

Uønskede hendelser er rapporteringspliktige til Ptil. Hvert år mottar vi mellom 600 og 800 slike varsler og meldinger.


Ptil har en beredskapstelefon som er bemannet året rundt, døgnet rundt. Et varsel om en uønsket hendelse blir registrert av beredskapsvakten, som vurderer hvor alvorlig situasjonen er og på hvilket nivå vi skal følge den opp.

Om nødvendig vil vakten etablere Ptils egen beredskapsorganisasjon, som da får ansvar for å føre tilsyn med den pågående situasjonen fra vår beredskapssentral.

Hvilke hendelser granskes?
Alvorlige hendelser kan resultere i at Ptil velger å starte formell gransking. En slik beslutning fattes etter at den akutte situasjonen er avklart.

Det kan være flere grunner til at Ptil velger å granske. Hendelsens alvorlighet er det viktigste kriteriet, men også andre forhold kan være utslagsgivende.

Eksempler på hendelser som granskes av Ptil:

  • storulykke og tilløp til storulykke
  • dødsfall i forbindelse med arbeidsulykke
  • alvorlig personskade med potensial for dødsfall
  • alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer som setter en innretnings integritet i fare

Hva er målet med våre granskinger?
For oss som tilsynsmyndighet er læring og erfaringsoverføring hovedformålet med å granske. Ptils gransking har først og fremst til hensikt å avklare hendelsesforløp og bakenforliggende årsaker, slik at både næringen og myndighetene kan lære av hendelsen.

Gransking er et viktig virkemiddel for å innhente kunnskap om hva som utløser alvorlige situasjoner, og en viktig del av tilsynet med bransjen.

Våre granskninger har ikke til hensikt å avdekke mulige straffbare handlinger. Straffbare forhold sorterer under politiet. Dersom politiet etterforsker en hendelse, vil Ptil som regel bli bedt om å gi faglig bistand.