Gå til hovedinnhold

Hva er tilsyn?

Selv om tilliten er på plass og et selskap har fått samtykke til aktivitet, er det nødvendig å gjennomføre tilsyn med hvordan pliktene blir ivaretatt.


Tilsyn er helheten i kontakten mellom Ptil og tilsynsobjektene, og gjelder alle aktiviteter som gir oss nødvendig grunnlag for å vurdere om selskapene ivaretar ansvaret for forsvarlig drift. Tilsyn omfatter altså mer enn revisjoner og verifikasjoner som skjer offshore og på landanlegg.

Hvordan foregår tilsyn?
En tilsynsaktivitet, som for eksempel en revisjon, blir som regel varslet en stund på forhånd. Revisjonen starter vanligvis i god tid før revisjonslaget drar ut i felten – gjerne ved møter med det aktuelle selskapet. På møtene er både representanter fra ledelsen og arbeidstakerne representert. I forbindelse med besøk offshore eller på landanlegg har vi gjerne egne møter med vernetjenesten. Hensikten er å sikre at synspunktene til arbeidstakerne kommer tydelig fram.

Tilsynsaktivitetene blir oppsummert i egne rapporter, som danner grunnlag for å bestemme hvordan avvik, forbedringspunkter og andre funn skal følges opp. Det kan for eksempel være aktuelt å gi pålegg. Et pålegg er et vedtak som selskapet har lovmessig plikt til å etterkomme.

Hva fører Ptil tilsyn med?
Vårt tilsyn er risikobasert. Det betyr at tilsynsaktiviteter blir planlagt ut fra samlede vurderinger av hvor risikoen er høyest – ikke ut fra bestemte intervaller eller prinsipper om regelmessige besøk.

Tilsyn og verifikasjoner gjennomføres i all hovedsak gjennom stikkprøver, og har ikke som mål å undersøke alle forhold på en innretning.

Hvor kan du finne tilsynsrapportene?
Alle tilsynsrapporter, granskingsrapporter, varsel om pålegg og pålegg, likelydende brev, samtykker og samsvarsuttalelser (SUT) finner du her.