Gå til hovedinnhold

Hva er myndighetenes ansvar?

Ptil er ansvarlig for å sette rammer for virksomheten, og for å følge opp at den foregår på forsvarlig måte.


Oppgavene våre innebærer å utvikle regelverket, føre tilsyn med at selskapene etterlever kravene og på hensiktsmessig måte bruke reaksjonsmidler (som pålegg) ved regelverksbrudd.

Myndighetene har ansvar for at det tenkes helhetlig omkring regulering av virksomheten, og vi er opptatt av at regelverksutviklingen følger den generelle utviklingen i næringen. Ptil har for også ansvar for å vurdere om standardene regelverket henviser til, er gode nok.

Erfaringsoverføring og ansvarliggjøring av aktørene er viktige mål for den samlede oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. I Ptil legger vi stor vekt på å formidle kunnskap om risiko.

Hvor går grensen for myndighetsansvaret?
Det er et grunnleggende prinsipp at myndighetene ikke kan inspisere sikkerhet inn i industrien. Næringen er selv ansvarlig for at virksomheten drives forsvarlig, i samsvar med kravene i regelverket.

Ansvarsfordelingen i petroleumsvirksomheten er krystallklar: Den som eier risikoen, eier også ansvaret for å håndtere den. Det verken mulig eller ønskelig for myndighetene å detaljstyre virksomheten. Detaljregulering kan blant annet bidra til å undergrave selskapenes opplevelse av ansvar.