Gå til hovedinnhold

Hva er HMS-styring?

HMS-styring dreier seg om ledelse, styring og håndtering av det som angår helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten – med fokus på storulykkerisiko.


Aktivitetene er rettet mot

  • ledelse
  • sikkerhetsøkonomi
  • vedlikeholdsstyring
  • akutte utslipp

Risikostyring er et sentralt område innen HMS-styring
Risikostyring er å vurdere, prioritere og sette ressursene inn på de områdene man mener gir mest og best gevinst.

Å styre risiko forutsetter en anerkjennelse av at den finnes - og en forståelse av hva risikoen består av.  

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) er ett sentralt verktøy for kartlegging av risikonivå og -områder både til havs og på landanlegg.

Risiko skal reduseres så langt det lar seg gjennomføre
HMS-regelverket legger til grunn at dersom man mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger bruk av de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene kan ha for helse, miljø eller sikkerhet, skal det velges løsninger som reduserer denne usikkerheten. 

Områder hvor det kan være betydelig usikkerhet knyttet til konsekvensbildet er for eksempel

  • langsiktige helseeffekter
  • effekter på ytre miljø

Selskapene skal oppfylle regelverket, men i tillegg redusere risikoen så langt det lar seg gjennomføre. Hvis det er mangelfull kunnskap om hvilke virkninger et forebyggende tiltak kan ha, skal det i følge HMS-forskriftene iverksettes ytterligere tiltak for å unngå mulige skadevirkninger. 

Vedlikeholdsstyring 
Installasjoner, innretninger og utstyr slites ned, brukes opp, blir ødelagt og skadet. Mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell.

Næringen har selv ansvaret for å styre vedlikeholdet, og skille det som er mindre viktig fra sikkerhetskritiske faktorer som kan få konsekvenser for HMS-nivået.

Ifølge hovedregelen skal innretninger holdes ved like på en slik måte at de er i stand til å utføre tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden.

Målet med vedlikeholdsstyring er blant annet å

  • identifisere kritiske funksjoner
  • sikre at sikkerhetskritiske barrierer fungerer når det er behov for dem

Feil i planlegging, utførelse eller kontroll av vedlikehold kan føre til at det oppstår feil i et system. Manglende vedlikehold kan føre til at allerede inntrufne feil eller degraderinger ikke blir oppdaget og korrigert.

Manglende vedlikehold kan med andre ord være medvirkende årsak til produksjonsstans, arbeidsulykker eller storulykker.