Gå til hovedinnhold

Hva er et samtykke?

For å imøtekomme selskapenes behov for forutsigbarhet, og for å sikre at de har god styring ved viktige milepæler, krever regelverket at selskapene innhenter samtykke fra Ptil. Samtykker er en forutsetning for all aktivitet på norsk sokkel.


Hva betyr det at Ptil gir samtykke?
Et samtykke innebærer at Ptil formelt uttrykker tillit til at selskapet er i stand til å gjennomføre den aktuelle aktiviteten på forsvarlig måte og i samsvar med regelverkskravene.

Et samtykke har i prinsippet ingen utløpsdato; det gjelder for det tidsrommet aktiviteten er planlagt å vare. I hele denne tiden er det selskapets ansvar å forsikre seg om at forutsetningene som samtykket bygger på, blir opprettholdt.

Dersom et selskap oppdager et avvik fra forutsetningene, skal selskapet på eget initiativ iverksette nødvendige tiltak for å rette opp i eller fjerne avviket, slik at sikkerheten blir fullt ut ivaretatt.

Et samtykke betyr ikke at Ptil godkjenner en innretning, utstyr, komponenter, prosedyrer, kvalifikasjoner eller lignende. Selskapene er til enhver tid ansvarlige for egen virksomhet. Ansvarsplasseringen er en bærebjelke i norsk petroleumsvirksomhet.

Når må operatøren få samtykke?
En operatør må få samtykke fra Ptil ved følgende milepæler:

  • før gjennomføring av undersøkelser hvor det skal bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen
  • før gjennomføring av leteboringer
  • før gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner
  • før en innretning eller deler av den blir tatt i bruk
  • før utforming av større ombygginger eller endring av bruksformål
  • før bruk av en innretning ut over den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn
  • før disponering/fjerning/flytting av en innretning
  • før fjerning eller endring av bruken av et fartøy som har vesentlig sikkerhetsmessig funksjon