Gå til hovedinnhold

Hva er samsvarsuttalelse?

Samsvarsuttalelse (SUT) uttrykker vår tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en innretning innenfor regelverkets rammer.


Alle flyttbare innretninger (primært borerigger) som er registrert i et nasjonalt skipsregister, må ha en samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil for å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten.

Opplysningene verifiseres av oss gjennom stikkprøvekontroller på utvalgte områder. Dette gjøres ved tilsyn og/eller spørsmål til boreentreprenøren. 

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.

Ansvar
Det er boreentreprenørens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket. Vi har mulighet til å etterprøve dette, blant annet gjennom tilsyn.

Hensikt
Målet med SUT-ordningen er å klargjøre ansvar, effektivisere samtykkeprosessen og skape større forutsigbarhet for aktørene i næringen.

SUT-ordningen er ikke en godkjenningsordning.
Det finnes ingen ordninger der Ptil godkjenner en innretning, utstyr, komponenter, prosedyrer, kvalifikasjoner eller lignende. Dette er en konsekvens av prinsippet om at selskapene er ansvarlige for sin egen virksomhet. Myndighetsgodkjennelse ville innebære en overføring av ansvar fra selskapene til myndighetene.

Samtidig har selskapene behov for en viss grad av forutsigbarhet ved aktiviteten sin. Det at en flyttbar boreinnretning har SUT, gjør at prosessen blir enklere når vi etterpå mottar søknad om samtykke for å drive aktivitet med riggen/innretningen. SUT-dokumentet går da inn som en del av grunnlaget for samtykkebehandlingen.   

Hvilke innretninger må ha SUT?
Alle flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister må ha SUT for å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

SUT er obligatorisk for

  • boreinnretninger
  • boliginnretninger
  • FPSOer (Floating Production, Storage and Offloading)
  • brønnintervensjonsinnretninger

Et unntak er flyttbare innretninger der operatøren selv står for driften og lagerskip. Disse trenger ikke SUT, kun samtykke.

SUT brukes som dokumentasjonsgrunnlag i samtykkesøknader
En SUT inngår i dokumentasjonsgrunnlaget når myndighetene ved en senere anledning skal behandle søknad om samtykke fra operatør knyttet til bruk av innretningen.

En SUT har særlig betydning for den innretningsspesifikke delen av en samtykkesøknad, det vil si teknisk tilstand og SUT-eierens organisasjon og styringssystem.

Søknad om SUT
SUT-søkeren er den som eier eller står for den daglige driften av innretningen.

Normal saksbehandlingstid er tre måneder for innretninger som skal brukes til boring, under forutsetning at søknaden har forventet innhold og kvalitet. For innretninger som skal brukes til annen aktivitet, kan saksbehandlingstiden være lenger. Ved søknad om utvidet SUT, hvor samme innretning skal brukes til en ny type aktivitet som krever at SUT utstedes, kan saksbehandlingstiden være kortere enn tre måneder.

Antatt saksbehandlingstid forutsetter at søkeren blant annet har gjort en fullverdig samsvarsmåling mot relevante krav i regelverket, med nødvendige analyser og verifikasjoner. Fullstendige avvikslister skal foreligge, med referanse til regelverket.

Det er fullt mulig for en operatør å søke om samtykke til en aktivitet hvor bruk av flyttbar innretning inngår, mens SUT-behandling pågår for den aktuelle innretningen.       

Overdragelse ved salg av innretning
SUT er søkers eiendom og kan ikke overdras av andre ved eventuelt salg av innretningen. Ny eier må derfor sende inn ny søknad om SUT.                                      

Samarbeid med andre myndigheter
Vi samarbeider med andre myndigheter i forbindelse med SUT, blant annet Sjøfartsdirektoratet, som bistår med maritimfaglig kompetanse.

Fakturering
Myndighetenes arbeid i forbindelse med SUT blir fakturert søkeren etter de satsene for time/døgn som til enhver tid framgår av forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten, fastsatt ved kgl. res. 27.6.1997, nr. 652.

Regelverk
Petroleumsregelverkets bestemmelse om SUT er beskrevet i Rammeforskriften § 25.

Norges Rederiforbunds og Norsk olje og gass’ SUT-håndbok, Handbook for Acknowledgement of Compliance (AoC), Revision 05, August 2015, inneholder også en oversikt over prosessen ved søknad om SUT og kan brukes som anerkjent norm, jf. veiledningen til rammeforskriften § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs.