Gå til hovedinnhold

Er trenden snudd?

For å få sikkerhetsutviklingen tilbake i rett spor, lanserte Ptil Hovedtemaet Trenden skal snus for 2017. Hva har vi sett, ett år etter? Observasjonene er mange og varierte – og spenner fra gode og tillitsvekkende resultater til mer tankevekkende tendenser.


Ambisjonen var å rette oppmerksomhet mot noen bekymringsfulle tendenser og få i gang en næringsdugnad med høyeste prioritet. 

Tok selskapene utfordringen? 
Har Hovedtemaet gitt effekt? 
Hvilket bilde tegner seg når vi oppsummerer fjoråret?

Bakgrunn
Norge har vært en oljenasjon i mer enn 50 år. Innen sikkerhet og arbeidsmiljø er historien preget av oppturer og nedturer, katastrofer og stadig forbedring. I overordnet perspektiv kan vi fastslå at vi i løpet av de 50 årene har etablert oss på et høyt nivå, og vi har bygd opp et internasjonalt anerkjent sikkerhetsregime.

I 2015 og 2016 så Ptil at næringen hadde tydelige utfordringer. 

  • Den positive sikkerhetsutviklingen stoppet opp, og på enkelte viktige områder gikk den i feil retning.
  • Næringen var presset; den var preget av nedgang, kostnadskutt og store endringsprosesser.
  • Bransjen hadde symptomer på kortsiktig tenking og lite robust planlegging.

I 2015 skjedde det en stygg dødsulykke, og vi opplevde en rekke alvorlige hendelser i både 2015 og 2016. Høsten 2016 var spesielt vanskelig; med mange nestenulykker i løpet av kort tid.

Uro
I Ptil ble vi urolige. Vi var bekymret for at tendensene kunne være starten på en periode med stillstand, tilbakegang og forvitring av sikkerhetsarbeidet.

For å få utviklingen tilbake i rett spor, lanserte vi Hovedtemaet Trenden skal snus ved inngangen til 2017. Målet med satsingen var å påvirke næringen til å samle seg og sørge for fortsatt kontinuerlig forbedring.

Vi valgte å spisse arbeidet med Trenden skal snus mot tre områder:

  • Partssamarbeid
  • Robusthet
  • Standardisering.


Video: Ptil-direktør Anne Myhrvold oppsummerte Trenden skal snus under Dialogmøtet med næringen 27. februar 2018.

Observasjoner

Se også: Tilsynrapporter etter tilsyn knyttet til Trenden skal snus i 2017

ROBUSTHET

Hva har vi gjort?
Under knaggen robusthet har Ptil hatt stor aktivitet i 2017 innen en rekke fagområder og disipliner. Blant annet er det kjørt flere tilsynsserier. Den ene var knyttet til planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner. Disse tilsynene omfattet tekniske og operasjonelle forhold, partsinvolvering, planlegging og gjennomføring.

Resultatene varierte
Vi har notert gode og mindre gode eksempler på samarbeid og nødvendig involvering for gjennomføring av forsvarlige boreoperasjoner. Overordnet ser vi at kvaliteten på risikoforståelse varierer.

Hva har vi oppnådd så langt? 
Vi registrerer bedre forståelse for begrepet robusthet, og for at robusthet innebærer kvalitet i hele kjeden av prosesser og operasjoner. Vi ser at flere selskaper erkjenner hvor viktig arbeidstakermedvirkning er for robuste løsninger.

Les også: Revidert robusthet

PARTSSAMARBEID

Hva har vi gjort?
I 2017 har vi blant annet kjørt møte- og tilsynsserier for å se på vernetjenesten og AMU (arbeidsmiljøutvalg). Partssamarbeid og medvirkning har også vært deltema i flere tverrfaglige tilsyn.

Utgangspunktet for Ptil er at partssamarbeid er en forutsetning for forbedringer innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø. Partssamarbeid betyr ikke at man må være enige, men at partene arbeider sammen i viktige prosesser.

Hva så vi? 
Gjennom tilsynsaktiviteter, møter, diskusjoner og samtaler har vi samlet mange gode eksempler på at partssamarbeidet fungerer. Dessverre har vi også sett eksempler på det motsatte.

Vi har ellers registrert utfordringer i aksen operatører/entreprenør. De handler primært om god samhandling til rett tid og om å sette av nok tid - slik at man får til reell involvering, ikke bare informering.

Hva har vi oppnådd så langt? 
Vårt inntrykk er at året bidro til større aksept for betydningen av godt partssamarbeid. Flere erkjenner at samarbeid betyr lavere konfliktnivå - og at dette gir større mulighet for sikker, effektiv drift og bedre grunnlag for forebyggende sikkerhetsarbeid.

Les også: Pådriv for partssamarbeid

STANDARDISERING

Hva har vi gjort?

Satsingen på standardisering handler om tre forhold:

  • Å få på plass nye industristandarder
  • oppdatere eksisterende standarder
  • påvirke selskapene til å bruke industristandardene. 

Vi har fulgt alle sporene, gjennom tilsyn, foredrag, møter og presentasjoner.

Hva så vi? 
Tilsyn mot standardisering viser, ikke overraskende, tydelige variasjoner fra selskap til selskap. En hovedtendens er at de store aktørene oftere viser til selskapsspesifikke krav, mens små selskaper heller viser til Norsok og andre industristandarder.

Positiv utvikling
Innen standardisering er utviklingen positiv; vi ser at det skjer mye bra. Blant annet er etterslepet for oppdatering av standarder tydelig redusert.

I løpet av 2017 har det også vært klar økning i bruken av industristandarder på bekostning av selskapsspesifikke krav.

Les også: Samlet om standardisering

Konklusjoner

Spørsmålet mange stiller seg, er enkelt: Fins det en konklusjon; er trenden snudd? Det er mer innviklet å gi et tydelig svar.

Det vi først og fremst kan fastslå, er at Trenden skal snus fikk stor oppmerksomhet og reiste bred debatt – både i næringen og i samfunnet generelt. Satsingen har utvilsomt medført større bevissthet rundt utfordringene ved sikkerhetssituasjonen.

Arbeidet har samtidig bidratt til økt kunnskap og satt søkelys på partssamarbeid, behovet for robuste planer og viktigheten av å bruke, etablere og oppdatere industristandarder.

Ett år er kort tid for å sammenfatte et så stort stykke arbeid. Vi tror det er mulig å komme nærmere en konklusjon når vi får satsingen litt på avstand. Da kan vi bedre vurdere de mer langsiktige linjene, og vi får analysert trender og tendenser over en noe lengre periode.

Gjennom tilsyn og tilsynsserier knyttet til Trenden skal snus, har vi notert mange gode eksempler. Mange bidrar betydelig for å bringe bransjen tilbake i sporet for kontinuerlig utvikling. Samtidig har vi merket oss noen mindre oppløftende tendenser.

Følgende konklusjon er derfor klar: Det er behov for å fortsette arbeidet med forbedring, både overordnet og innenfor de tre områdene vi prioriterte i fjor. Innsatsen videreføres i 2018 og så lenge det er nødvendig.

Ptils Hovedtema for 2018, Sikkerhet er et verdivalg, er en forlengelse av ambisjonen fra 2017. Vi håper og tror at næringen blir med på dugnaden.