Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ivaretakelsen av påseplikten ved kvalifisering og oppfølging av boreentreprenør

Petroleumstilsynet førte tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) 26. mai 2011. Oppgaven var knyttet til Statoils ivaretakelse av påseplikten ved kvalifisering og oppfølging av boreentreprenøren Transocean Offshore Ltd.


Tilsynet var lagt godt til rette. Statoil viste stor grad av åpenhet, og dialogen var god.

Bakgrunn
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksom­heten holder et høyt nivå med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og arbeidsrelaterte skader og sykdommer reduseres.

Petroleumstilsynets oppfølging er systemorientert og risikobasert og kommer i tillegg til aktørenes egen oppfølging.

Begrepet å påse er benyttet i rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften da det brukes i petroleumsloven
§ 10-6 for å beskrive rettighetshaverens og operatørens særskilte oppfølgingsplikt.
 
Begrepet brukes for å klargjøre at det i første rekke er den enkelte aktørens plikt å etterleve regelverket. Å påse innebærer en plikt til, gjennom etablering av styringssystemer og gjennom tilsyn, å følge opp at deltakerne i virksomheten etterlever krav fastsatt i og i medhold av loven. Ansvaret for å påse at regelverket etterleves, vil således være en generell og overordnet oppfølgingsplikt ved gjennomføring av virksomheten.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å undersøke hvordan Statoil ivaretar påseplikten med hensyn til kvalifisering og oppfølging av boreentreprenør Transocean Offshore Ltd, med hovedvekt på teknisk integritet og vedlikehold.
 
Resultat
Statoils oppfølging av Transocean Offshore Ltder er basert på en dokumentert arbeidsprosess.
Hovedinntrykket er at oppfølgingsaktivitetene er omfattende og systematiske, med en tett operasjonell oppfølging.
Det ble identifisert et avvik knyttet til oppfølging av identifiserte mangler.