Gå til hovedinnhold

Entreprenørseminar i Ptil

Robuste organisasjoner, klare roller og ansvarsforhold, vilje til læring og kontinuerlig forbedring. Dette var det oppsummerte budskapet da Ptil ba om svar på hvordan entreprenørene kan bidra til å øke sikkerheten og redusere storulykkespotensialet i petroleumsvirksomheten.


- For Ptil er det mange gode grunner til å ha tilsyn og dialog med entreprenørene, sa tilsynsdirektør Finn Carlsen i sitt åpningsforedrag på entreprenørseminaret, som ble arrangert i Ptils lokaler den 18. oktober.

- Én av de viktigste årsakene til vårt fokus på entreprenørene, er det faktum at de har ansvar for de fleste menneskene som utfører arbeid på industrianlegg til havs og på land, påpekte Carlsen.

Bevisstgjøring
Tilsynsdirektøren understreket at Montara- og Macondo-katastrofene i 2009 og 2010 har synliggjort hvor viktig det er at alle aktører har robuste organisasjoner med dyp risikoforståelse - der barrierer og barrierestyring står sentralt. Samtidig sa Carlsen at entreprenørene ennå har en vei å gå når det gjelder bevisstgjøring av egen rolle, nettopp i forhold til å forebygge storulykker.

Godt samarbeid, klarhet i roller og ansvar – og tilretteleggingsansvaret som følger med operatørens påseplikt, var tema som også ble understreket i innlegget fra Statoil. Selskapet framhevet samtidig viktigheten av lederskap og etterlevelse av regelverket både hos operatør og entreprenør.

Entreprenørene ga på sin side uttrykk for at kravene både fra myndigheter og operatører bidrar til erkjennelse og økt bevissthet, ikke minst på ledelse og regelverk. Samtidig understreket representanten fra brønnserviceselskapene at økende krav til dokumentasjon og ulike regelverkfortolkninger hos oppdragsgiverne har gitt dem nye utfordringer.

Langsiktig læring
Vedlikeholdsentreprenørene har vært involvert i halvparten av de varslingspliktige hendelsene med storulykkespotensial i 2010. Dette gjør at sikkerhetsarbeid generelt og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr spesielt må vektlegges i petroleumsnæringen. Entreprenørene ble under seminaret utfordret på å ta lærdom av Deepwater Horizon-ulykken og prioritere arbeid for redusert storulykkesrisiko fra sitt perspektiv.

Ptil har erfart at læring og effekten av læring er lite kommunisert og etterspurt blant entreprenørene. Dette kan ha sammenheng med at de er under press fra mange aktører og derfor blir gode til å gjennomføre raske tiltak – men mindre flinke til å dele erfaringer innad i egen organisasjon og på tvers i næringen.

Myndighetstilsyn mot brønnserviceentreprenører har avdekket mangelfull kjennskap til regelverk og de systemer som skal sikre regelverksetterlevelse. På seminaret ble det tydeliggjort at dette har vært en vekker for industrien. Flere av selskapene viste til at en rekke forbedringsprosesser nå er igangsatt, med utgangspunkt i langsiktighet og kontinuerlig forbedring.

Meningsfull medvirkning
Seminaret fikk belyst utfordringer når det gjelder å få til reell medvirkning i næringen generelt og på den enkelte bedrift. Det ble pekt på flere årsaker til at medvirkning ikke er godt nok ivaretatt, blant annet manglende forståelse for intensjonene i regelverkets krav og derved mangelfull tilrettelegging.

Samtidig ble det vist til erfaringer som demonstrerer hvor viktig det er å vektlegge regelverkets ambisjon om å ivareta demokratiske prinsipper som innflytelse og medvirkning - basert på reell involvering og tillit.  


Kontaktperson i Ptil:
Roger L. Leonhardsen
E-post: roger.leonhardsen@ptil.no
Telefon: 51876168