Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av løftehendelse på Statfjord C

Granskingen av løftehendelsen på Statfjord C 30. september 2013, hvor et 572 kg tungt produksjonsrør falt 14,3 meter og landet i en trapp, har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Petroleumstilsynet (Ptil) har nå gitt Statoil varsel om pålegg.


Hendelsen skjedde i forbindelse med en løfteoperasjon med rørhåndteringkranen. Produksjonsrøret falt fra et matebord tilknyttet et rørbelte som er en del av rørhåndteringssystemet for transport av rør inn og ut av boretårnet. Produksjonsrøret landet i en tilkomsttrapp lokalisert i et underliggende område og ble stående vertikalt gjennom trappen.  Produksjonsrøret veide 572 kg og representerte en fallenergi på 80242 Joule.

Den direkte årsaken til hendelsen er at rørhåndteringskranen, ved hjelp av et løfteåk, ble brukt til å løfte en åpen lastbærer (basket). Rørhåndteringskranen fikk overlastalarm og kranfører lårte umiddelbart basket ned slik at den traff to produksjonsrør. Dette førte til at det ene produksjonsrøret ble løftet opp, svingte over rekkverket og falt ned i tilkomsttrappen.

Ved ubetydelige endrede omstendigheter hadde hendelsen et potensial for en fatal eller alvorlig personskade og større materielle skader. 


Gransking
Ptil besluttet å gjennomføre en gransking av hendelsen.

Les mer: Ptil gransker løftehendelse på Statfjord

Avvik
Granskingen avdekket en rekke avvik fra regleverket, blant annet knyttet til

 • mangelfull identifisering av risiko
 • mangelfull planlegging
 • uklare roller og ansvar
 • mangler ved ledelse og utførelse av løfteoperasjon
 • mangler i styrende dokumentasjon
 • teknisk integritet
 • avviksbehandling

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen varsler Ptil med dette følgende pålegg til Statoil:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 21 om oppfølging, pålegges Statoil å:

 • Gjennomgå prosessen for anleggsintegritet (AI) og sakkyndig virksomhet for å sikre at løfteutstyr er egnet og sikkert for bruk.
   
 • Påse at valgte sertifiserende selskap som inngår i Statoil sakkyndig virksomhet har tilstrekkelig kompetanse til å avdekke feil og mangler ved løfteutstyr

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.april 2014.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2013/1296

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12