Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Oseberg A

Gransking av hydrokarbonlekkasjen på Oseberg A 17.6.13 har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Petroleumstilsynet har nå gitt Statoil varsel om pålegg.


Direkte og bakenforliggende årsaker
Brønnene på Oseberg Feltsenter begynte omkring år 2000 å produsere sand. Brønnene testes mot testseparator for å finne akseptabel produksjonsrate i forhold til sandproduksjon. I brønntestingen produseres det derfor sand inn i systemet.

Testmanifoldens trykkavlastingslinje er ugunstig med tanke på sandproduksjon:

- linjens tilkobling til manifolden gjør at sand kan akkumuleres i linjen
- det er installert et 90° bend direkte i nedstrømslinjens strupeskive

Dette gjør at sanden, som rives med i gass-strømmen, treffer bendets yttervegg i svært stor hastighet. Det resulterte i sanderosjon og ble til slutt erodert hull i forbindelse med trykkavlastningen den 17.06.13.

Hovedgrunnen til at dette fikk utvikle seg over tid og til slutt resulterte i gasslekkasje, var at det ikke var gjennomført en tilstrekkelig gjennomgang av anlegget for å verifisere at det kunne håndtere sandproduksjon.


Avvik
Granskingen avdekket fem avvik knyttet til:

  • overtrykkssikring av testmanifold
  • risikovurdering i forbindelse med bruk av utjevnings- og trykkavlastingssystemet til gassinjeksjon
  • arbeidsprosesser for drift av brønner og prosessanlegg
  • inspeksjonsprogrammet
  • design for å håndtere sandproduksjon

Varsel om pålegg
Gjennom granskningen er det avdekket at sentrale arbeidsprosesser for drift av Oseberg Feltsenter er mangelfulle. Flere aktiviteter gjøres under normal drift og har pågått i flere år uten at arbeidsprosesser er risikovurdert, oppdatert eller utarbeidet.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen varsler Ptil med dette følgende pålegg til Statoil:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 8 om interne krav, § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og § 13 om arbeidsprosesser samt aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, § 27 om kritiske aktiviteter og § 30 om sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter pålegges Statoil å:

  • gjennomgå, risikovurdere og oppdatere arbeidsprosesser for drift av brønnene og prosessanlegget på Oseberg Feltsenter,jf. rapportens kapittel 6.1.2 og 6.1.3.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.3.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg" 
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


Journal 2013/832

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77