Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Gudrun

Ptil har sluttført granskingen av en hydrokarbonlekkasje på Gudrunfeltet 18. februar 2015. Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Ptil har nå gitt operatørselskapet Statoil varsel om pålegg.


Hydrokarbonlekkasjen fant sted på Gudrun-innretningen i Nordsjøen 18. februar 2015.

Den direkte årsaken til hendelsen var lekkasje fra et brudd i et 2" rør i bypasslinje rett nedstrøms 1. trinns separator. Initiell lekkasjerate ble av Statoil estimert til 8 kg/s. Kondensat fra 1. trinns separator lakk ut til friluft.

Faktisk konsekvens
Det totale utslippet er estimert til 2800 kg (4 kubikkmeter) kondensat og det antas at mer enn 1 kubikkmeter gikk til sjø. Utslippet på Gudrun vurderes å være blant de større HC-utslippene som er registrert på norsk sokkel de siste ti årene.

Hendelsen medførte ikke personskader.

Potensiell konsekvens
Ved marginalt endrede omstendigheter kunne hendelsen resultert i en storulykke med tap av liv, store materielle skader og konsekvenser for marint miljø.

Avvik
Ptils gransking av hendelsen har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Avvikene omfatter:

  • Svakheter ved Statoils ivaretakelse av ansvar
  • Mangelfull robusthet i utforming
  • Mangler ved informasjonshåndtering og kompetanse
  • Utilstrekkelig informasjon ved skift- og mannskapsbytte
  • Svakheter ved erfaringsoverføring og læring
  • Arbeidsutførelse på elektriske anlegg

Flere av disse avvikene omfatter også svakheter ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktivitetene ble gjennomført på en forsvarlig måte.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen, varsler Ptil med dette følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, §15 om informasjon og § 21 om oppfølging, pålegger vi Statoil å sikre at styring av helse, miljø og sikkerhet i drift av Gudrun omfatter de aktivitetene som er nødvendig for å identifisere, risikovurdere og håndtere signaler fra prosessanlegg i drift og gjennomføre nødvendige tiltak. Videre å sikre at kunnskap og nødvendig informasjon fra sentrale fagmiljø blir formidlet på en systematisk og hensiktsmessig måte til drift og sikre at slik informasjon blir anvendt i alle faser.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2016.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77