Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter hydrokarbonlekkasje på Heimdal

Ptil har gitt pålegg til Statoil etter gransking av hydrokarbonlekkasjen på Heimdalfeltet 26. mai 2012.


Hydrokarbonlekkasjen oppsto i forbindelse med testing av to nødavstengingsventiler på bore-, produksjons- og boliginnretningen HMP1 på Heimdalfeltet 26. mai 2012.

Lekkasjen er blant de alvorligste gassutslippene på norsk sokkel på flere år (jf. RNNP 2001-2011).

Ptil besluttet å iverksette egen gransking av hendelsen.På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen ga Ptil Statoil varsel om pålegg: Varsel om pålegg til Statoil etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Heimdal

I overensstemmelse med varselet gis Statoil nå følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 21 om oppfølging, pålegges Statoil å:

  • identifisere årsakene til at de forbedringstiltak som er iverksatt i Statoil ikke har fått nødvendig effekt på Heimdal,
  • sikre at forbedringstiltakene, som tidligere er nevnt får nødvendig effekt på Heimdal og presentere en plan for det arbeidet som er nødvendig for å oppnå dette,
  • bekrefte at det ikke er lignende forhold, som indikerer manglende effekt av de nevnte tiltak på andre av Statoil sine innretninger.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.3.2013.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77