Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gransking av løftehendelse på Stena Don

Petroleumstilsynet har gitt Stena Drilling AS (Stena) og FMC Kongsberg Subsea AS (FMC) pålegg etter løftehendelse med personskade på Stena Don 6. juni 2009.


Den halvt nedsenkbare boreinnretningen var i aktivitet på Statoil-opererte Åsgardfeltet da den alvorlige hendelsen inntraff:

Et stigerørstykke som var vel 11 meter langt og veide 1,24 tonn løsnet fra festeanordningen ca 12 meter over dekk, vippet på en hjelpearm og falt ned på arbeidsbordet (spideren) på boredekk og traff hodet og nakken til en servicetekniker.

Den skadede mistet bevisstheten en kort stund. Han ble sendt til land med SAR helikopter for videre undersøkelse og behandling, men ble utskrevet samme dag.

Hendelsen førte til lettere personskader i tillegg til skader på utstyr på boredekk. Ved ubetydelige endrede forutsetninger kunne hendelsen ha ført til tap av menneskeliv og betydelige skader på utstyr.

Direkte og bakenforliggende årsaker
Granskingen avdekker at den direkte årsaken til ulykken var at stigerøresstykket ikke var låst i festeverktøyet da det ble løftet.

Identifiserte bakenforliggende årsaker til ulykken inkluderer mangler ved konstruksjon og vedlikehold av festeverktøy, opplæring, kompetanse, planlegging og gjennomføring, arbeidsledelse og prosedyrebrudd.

Forhold som i hovedsak skulle ha forhindret denne hendelsen:

  • Løft skal ikke skje når personell befinner seg under hengende last
  • Konstruksjon av festeverktøy
  • Opplæring og trening
  • Etterlevelse av prosedyrer

Heidrun-pålegget
Med bakgrunn i funnene i granskingsrapporten, ga vi 6. mai varsel om pålegg til Stena og FMC. Pålegget som gis nå er i overensstemmelse med varselet.

I pålegget som Statoil fikk etter en alvorlig løftehendelse på Heidrun 15.4.2010, vises det blant annet til løftehendelsen på Stena Don.

Heidrun-pålegget til Statoil (lenke) omfatter alle boreoperasjoner på faste og flyttbare innretninger hvor Statoil er operatør, og omfatter dermed også kritikkverdige forhold avdekket i forbindelse med granskingen etter Stena Don-hendelsen. Det gis derfor ikke et eget pålegg til Statoil etter Stena Don-hendelsen.

Pålegg til Stena
I overensstemmelse med varslet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Stena Drilling AS å:

1. Etablere en forpliktende plan for å

  • identifisere bakenforliggende årsaker til avvikene i rapportens kapittel 5.1 som har relevans for Stena Drilling,
  • iverksette tiltak for å unngå gjentakelse.

2. Gjennomføre tiltak som identifisert i planen.

Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.7.2010.

Frist for å etterkomme påleggets del 2 settes til 1.12.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Pålegg til FMC:
I overensstemmelse med varslet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges FMC Kongsberg Subsea AS å:

1. Etablere en forpliktende plan for å

  • identifisere bakenforliggende årsaker til avvikene i rapportens kapittel 5.1 som har relevans for FMC Kongsberg Subsea,
  • iverksette tiltak for å unngå gjentakelse.

2. Gjennomføre tiltak som identifisert i planen.

Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.7.2010.

Frist for å etterkomme påleggets del 2 settes til 1.12.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

,
E-post: |