Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gransking av arbeidsulykke på Stureterminalen

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil pålegg etter granskingen av en hendelse på Stureterminalen 12. oktober 2016, hvor fem personer ble eksponert for H2S-gass (hydrogensulfid).


Hendelsen på Stureterminalen i Hordaland skjedde i forbindelse med arbeid på en H2S-reaktor i renseanlegget for oljeholdig vann.

Ptils gransking av hendelsen identifiserte flere alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av funnene i granskingen ga Ptil operatørselskapet Statoil varsel om pålegg.

Les: Varsel om pålegg etter gransking av arbeidsulykke på Stureterminalen

I overensstemmelse med varselet, har Ptil gitt Statoil følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon, § 5 om barrierer og § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegger vi Statoil å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at aktiviteter som kan medføre at personell blir utsatt for skadelig konsentrasjon av H2S eller andre helseskadelige stoffer på Sture, blir gjennomført på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 5.1.1. Effekten av tiltakene skal verifiseres.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av omgrepa "pålegg" og "varsel om pålegg"
Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12