Gå til hovedinnhold

Gransking av Statoils styring med drift av fleksible stigerør på Visund

I forbindelse med planlagt nedstenging på Visund den 9.4.2011 oppstod det en hydrokarbonlekkasje fra et stigerør til en brønn. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket denne hendelsen.


Visundfeltet opereres av Statoil. Feltet ligger i den nordlige Nordsjøen og er bygd ut med en integrert halvt nedsenkbar bolig-, bore- og prosessinnretning – Visund A (foto).

Da lekkasjen ble oppdaget var det 123 personer om bord på innretningen. 63 av disse ble evakuert til andre innretninger i området.

Det var ikke del av granskingsgruppens mandat å vurdere potensialet i hendelsen. Generelt kan man likevel si at dersom lekkasjen hadde vært større, kunne hydrokarbongass ha blåst inn på innretningen og gitt mulighet for antenning og eksplosjon.

Gjennom granskingen har vi avdekket tre avvik fra regelverkskrav og to punkter med forbedringspotensial.

Vi har bedt Statoil om å meddele hvordan avvikene vil bli håndtert og hvilke forbedringstiltak som vil bli satt i verk.

Kontaktinformasjon
Mike Theiss, Sjefingeniør

E-post michael.theiss@ptil.no

 

Pressekontakt:
Send e-post til presse@ptil.no