Gå til hovedinnhold

Gransker for å lære

Gransking er en viktig del av vår virksomhet, og det kan være flere grunner til at Ptil velger å iverksette gransking.


Gasslekkasje på Kårstø - 7. januar

Brønnkontrollhendelse på Visund - 18. mars

Alvorlig personskade på Goliat - 27. juni

Gasslekkasje på Stureterminalen - 12. oktober

Brønnkontrollhendelse på Songa Endurance - 15. oktober

Brann i utstyrsskaftet på Statfjord A - 16. oktober

Gasslekkasje på Mongstad - 25. oktober

Brann i maskinrom på Scarabeo 5 - 22. november

(per 25.11.2016)

Hendelsens alvorlighet er det viktigste kriteriet, men også andre forhold kan bli utslagsgivende for om vi velger å gjennomføre en gransking eller beslutter å følge opp hendelsen på en annen måte.

For oss som tilsynsmyndighet er læring og erfaringsoverføring til industrien hovedformålet med å granske.

Gransking er et godt virkemiddel for å innhente kunnskap om hva som utløser alvorlige hendelser og skape oppmerksomhet om utløsende mekanismer - teknologiske, menneskelige og/eller organisatoriske.

Hva gransker vi?
Hendelser som typisk kvalifiserer til at Ptil starter egen gransking er:

  • Storulykke og tilløp til storulykke
     
  • Dødsfall i forbindelse med arbeidsulykke
  • Alvorlig personskade med potensial for dødsfall
  • Alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer som setter innretningens integritet i fare

Rekordmange granskinger i 2015
Antall hendelser som granskes, varierer fra år til år, og har de siste årene ligget rundt fire-fem. I 2015 etablerte Ptil hele ti granskinger.

En slik økning kan i utgangspunktet virke dramatisk, men det er ikke nødvendigvis en klar kobling mellom antall granskinger og utviklingen i risikonivået. En gjennomgang av rapporterte hendelser, viser at det totalt sett ikke var økning i antall innmeldte hendelser i 2015 sammenlignet med de siste årene.

Samtidig er det klart at hendelsene vi gransket i 2015, både hadde faktiske og potensielt alvorlige konsekvenser. Den ene granskingen var den tragiske dødsulykken på COSL Innovator 31. desember.

Enkeltvis og i sammenheng
Ett av de viktige spørsmålene vi nå stiller oss i Ptil, er om antallet granskinger kan ha sammenheng med kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak i næringen.

Vi er opptatt av at selskapene gjennomfører sine effektiviseringsprogram på en sikkerhets- og arbeidsmiljømessig god måte. Kravet om kontinuerlig forbedring gjelder også i vanskelige tider.