Gå til hovedinnhold

Fakta og statistikk

Her finner du lenker til fakta og statistikk innenfor vårt myndighetsområde.


Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 
Målet med arbeidet i RNNP er å utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået innen vårt myndighetsområde.

Prosjektet er fokusert på personrisiko, og innbefatter storulykker, arbeidsulykker og arbeidsmiljøfaktorer. Data fra 21 definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) inngår. I tillegg benyttes kvalitative indikatorer for å beskrive utviklingen i risikonivå.


Hva er Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet? Se vår lille film om RNNP.

 

Det publiseres årlige rapporter som publiseres her på nettstedet. Resultatene presenteres vanligvis i siste halvdel av april hvert år.

RNNP - Akutte utslipp
RNNP-Akutte utslipp (RNNP-AU) er en videreutvikling av RNNP. RNNP-AU er et av verktøyene Ptil bruker for å få frem nødvendig oversikt over sikkerhetsutfordringer i petroleumsvirksomheten. Istedenfor å vurdere personellrisiko, slik RNNP-rapporten gjør, vurderer denne rapporten hendelser som kan føre til akutte utslipp.  

Rapport: RNNP-AU 2016 

Petroleumstilsynets årsrapport
Årsrapporten vår omtaler viktige resultater av tilsynsvirksomheten vår,  blant annet

  • oversikt over utvikling av ulykker og skader
  • resultater av tilsynet
  • regelverksutvikling
  • nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • interne forhold og økonomi

     

Årsrapport 2017

Årsberetningen, som kun publiseres elektronisk, kan med fordel leses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet – status og signaler, som i en journalistisk form beskriver sentrale HMS-utfordringer innen olje- og gassvirksomheten.

Sikkerhet - status og signaler finnes også som nettmagasin

Personskader på norsk sokkel 
Vi fører årlig statistikken som omfatter alle rapporterte personskader vi mottar. Kriterier for innrapportering er død, alvorlig personskade, arbeidsuførhet med fravær eller medisinsk behandling. Førstehjelpsskader og fritidsskader inngår ikke i figurer og tabeller. 

Ved publisering av statistikk over yrkesskader brukes arbeidstimer som normaliseringsdata. I praksis betyr det at vår statistikk over yrkesskader presenteres som antall skader per million arbeidstimer. 

Personskader på norsk sokkel 2008 - 2017

Skader og hendelser på bærende konstruksjoner og rørledningssystem 
Petroleumstilsynet får rapporter om skader på og hendelser i forbindelse med bærende konstruksjoner og rørledningssystemer. Rapportene systematiseres i databasen "Corrosion and damage (CODAM)". Det er laget oversikter for rapporterte skader og hendelser for konstruksjoner, rørledninger og stigerør.

Hendelser på bærende konstruksjoner og rørledningssystem

Dykkedatabasen DSYS 
Alle rapporterte hendelser registreres i dykkedatabasen DSYS. Ptil publiserer årlig rapport fra dykkedatabasen, med statistikk og analyser basert på data fra 1985. 

Rapport: Hendelser i forbindelse med dykking i 2018