Gå til hovedinnhold

Logistikk og beredskap: Samarbeid eller ingenting

Ptil følger nøye med på hvordan aktørene samkjører aktiviteten og i fellesskap utvikler optimal beredskap i nordområdene. Solospill er uaktuelt når vi skal innta nye områder lengst oppe på norsk sokkel.


Bilde av Svein Anders Eriksson
Svein Anders Eriksson, fagleder logistikk og beredskap

Fagområdet omfatter alle systemer, utstyr, komponenter og arbeidsprosesser - både tekniske, operasjonelle og/eller organisatoriske forhold - som inngår i kran- og løfteoperasjoner, bemannede undervannsoperasjoner og beredskap, herunder beredskap mot bevisste anslag.

I dette inngår også logistikk og transport av personell og gods, inkludert helikopter og fartøy, beredskapsorganisasjon samt sikkerhets- og beredskapsopplæring. Fagområdet har et særlig ansvar for drift av Ptils beredskapssentral. 

Beredskapsressursene som er tilgjengelige for nødsituasjoner i Barentshavet, er begrenset. Området kan ikke sammenliknes med andre deler av norsk sokkel der det drives petroleumsvirksomhet. Barentshavet preges av store avstander og få fartøy og helikopter.

- I tiden som kommer, vil vi rette spesiell oppmerksomhet mot beredskapsanalyser og beredskapsplaner for aktiviteter i Barentshavet med tanke på krav og behov for redningsmidler. Et nøkkelord i denne sammenhengen er samarbeid, sier Svein Anders Eriksson, fagleder for områder Logistikk og beredskap i Ptil.

- Vi vil også se på hvordan de ansvarlige aktørene velger og planlegger samarbeid om beredskapsressurser og samkjøring av aktiviteter med de tilgjengelige ressursene. Vi vil innhente kunnskap knyttet til risiko- og usikkerhetsfaktorer og næringens erfaringer, slik at optimal beredskap utvikles for aktiviteten i nordområdene. Dette gjelder også for ytre deler av Norskehavet, på grunn av avstand fra land, sier Eriksson.

Prosjekt
Ptil skal gjennomføre et prosjekt for å vurdere nødvendigheten og effekten av samarbeid om beredskap ved virksomhet langt til havs, spesielt i Norskehavet og Barentshavet. Prosjektet skal blant annet se på reduksjon av risiko ved medisinsk evakuering, evakuering fra innretninger og redning av personer i sjø, både rundt innretningen og langs transportrutene mellom land og innretning.

- Basert på resultatene fra dette prosjektet vil Ptil vurdere behovet for felles retningslinjer for samarbeid og samordning av beredskap i områder med stor avstand fra land, sier han.

Det vil også arbeides målrettet med å identifisere behov og stille krav til vinterisering av innretninger som skal brukes i nordområdene.

- I tillegg vil det arbeides med risikobildet ved bemannede undervannsoperasjoner (dykking) i nordområdene. Det er viktig å se på tilgjengelig informasjon fra tidligere dykkeoperasjoner og andre relevante data fra aktivitet i nordområdene, forteller Eriksson.

- Det er nødvendig at Ptil får samlet kunnskap om erfaringene med dykking for å vurdere selskapenes rutiner og prosedyrer for denne typen aktivitet i nordlige/arktiske strøk. Skal vi ha helhetlig oversikt over risikobildet, er det nødvendig med innsikt i forhold relatert til tekniske, operasjonelle, helse- og arbeidsmiljømessige problemstillinger, påpeker han.