Gå til hovedinnhold

RNNP 2006: Positive trekk - flere mål å strekke seg mot

Antallet hendelser relatert til storulykkesrisiko viser nedgang eller stabilt nivå i 2006. Likevel er totalindikatoren for storulykke og tap av menneskeliv uendret sammenlignet med foregående år. Potensialet i hendelsestilløpene er nemlig ikke blitt redusert på samme måte som hendelsesfrekvensen.


- Det bør være et klart mål å få en gjennomgående positiv utvikling for både frekvens og potensial, sier Ptil-direktør Magne Ognedal om Risikonivå-rapporten som ble lagt fram i dag.

Ingen av indikatorene for storulykke viser økning som er statistisk signifikant i 2006. Likevel er totalindikatoren for storulykke og tap av menneskeliv ikke forbedret verken for produksjons- eller flyttbare innretninger. Det viser resultatene fra Risikonivåprosjektet, som ble presentert i Petroleumstilsynet torsdag 26.april.

- Isolert sett er antallet hendelsestilløp redusert de siste årene, men potensialet for tap av liv knyttet til de innrapporterte hendelsene reduseres ikke i samme grad, sier Magne Ognedal.

Ingen økning - under ett
Hydrokarbonlekkasjer, brønnhendelser, skip på kollisjonskurs og lekkasje fra undervannsanlegg er de hendelsestypene som i fjor gav størst bidrag til totalindikatoren for tap av liv på produksjonsinnretninger. For flyttbare innretninger er bidragene størst fra brønnhendelser, skip på kollisjonskurs og skade på bærende konstruksjoner.

Antallet hydrokarbonlekkasjer viser en statistisk signifikant reduksjon i forhold til perioden 2000-2005. - Denne nedgangen er svært positiv, og er et resultat av industriens eget hydrokarbonlekkasjeprosjekt og den enkelte operatørs innsats, sier Ognedal.

Alvorlig på Visund
I 2006 var det to lekkasjer med utslippsrate større enn ti kilo gass per sekund, blant annet på Visund. Denne lekkasjen er den største på norsk sokkel i et prosessanlegg noensinne. Slike lekkasjer har normalt et stort potensial for tap av menneskeliv.

- Derfor er det nå viktig at en i arbeidet også retter oppmerksomhet mot lekkasjer med stort potensial - slik at det totale risikobildet viser en positiv utvikling, framholder Ptil-direktøren.

Antall hendelser relatert til brønnkontroll, skip på kollisjonskurs og alvorlige personskader viser nedgang. Frekvensen av hendelser knyttet til lekkasje/skade på stigerør, helikoptertransport og forankringssystemer viser en moderat økning. Branner og fallende gjenstander viser et stabilt nivå, ifølge rapporten.

Støy - rammer mange
Etter en positiv utvikling i 2005 viser indikatoren for hørselskader en økning i år. Antall rapporterte hørselsskader til Petroleumstilsynet har også økt det siste året.

- Selskapene må utnytte bedre de mulighetene som finnes til å redusere risiko for de gruppene som er mest utsatt, sier Ognedal.

Brønnservice under lupen
Brønnservice som gruppe skårer dårligst på Risikonivåprosjektets spørreskjemaundersøkelse i 2005. Innenfor denne gruppen er det likevel store forskjeller, og i 2006 har en sett nærmere på hvilke tiltak som har fungert for å redusere risiko.

Studien viser blant annet at tiltak for å fremme bedre samhandling og integrasjon mellom operatør og entreprenører har stor betydning for HMS-nivået.

Lavere personskadefrekvens
Frekvensen av alvorlige personskader viser igjen en positiv utvikling på produksjonsinnretninger. Nivået i 2006 er statistisk signifikant lavere enn gjennomsnittet for perioden 1996-2005. For flyttbare innretninger er frekvensen stabil og tilnærmet uforandret fra 2005, og ligger innenfor gjennomsnittsnivået for de ti foregående årene.

Ingen mennesker omkom i ulykker på sokkelen i 2006. Siste dødsulykke var i 2002.

Landanleggene med
Inneværende fase av Risikonivåprosjektet har videreført og videreutviklet arbeidet fra tidligere faser. Det er prosjektets bruk av utfyllende metoder for å måle utvikling i risiko som gjør det unikt.

En kontinuerlig utvikling av metodegrunnlaget er en viktig forutsetning for prosjektets suksess. I 2005 startet arbeidet med å inkludere landanleggene. For første gang blir i år et begrenset antall resultater fra landanleggene presentert.

Enige om risikonivået
- Risikonivåprosjektet er et viktig arbeid som Petroleumstilsynet utfører i samarbeid med partene i næringen. Det representerer dermed et godt grunnlag for å iverksette forbedringstiltak partene er enige om, sier Ognedal.

- Etter hvert har prosjektet fått en viktig posisjon ved at det er med på å danne en omforent forståelse av risikobildet, slutter han.