Gå til hovedinnhold

Vulkansk aske - status for petroleumsvirksomheten

Petroleumsvirksomheten har håndtert utfordringene som oppstod som følge av vulkansk aske på en god måte. Partene har behov for å utvikle en beste praksis for bruk av offshorekran og basket ved personellforflytning.


Det var hovedkonklusjoner da partene i næringen holdt møte hos Petroleumstilsynet 12. mai om status og erfaringer av at vulkansk aske fra Island i perioder har begrenset eller stengt helikoptertrafikken til og fra innretninger på norsk sokkel.

Godt håndtert
Det var en samstemt tilbakemelding fra arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, operatører, redere og leverandører om at utfordringene som så langt hadde oppstått som følge av askesituasjonen, var blitt håndtert på en god måte.

Situasjonen kunne sammenlignes som en periode med tett tåke, noe man er vant til å håndtere.

Det er ikke rapportert om alvorlige hendelser eller andre større konsekvenser for planlagte aktiviteter som følge av stans eller begrensninger i helikoptertrafikken.

Beste praksis
Under møtet kom det frem at det i næringen er en viss uklarhet rundt kravene som gjelder for bruk av offshorekran og basket ved personellforflytning*.

Stikkord for områder hvor det er behov for klargjøring av operasjonelle kriterier, er begrensninger knyttet til vær og bølgehøyde, involvering av verneombud og kranfører før slike operasjoner, opplæring og trening i bruk, lysforhold/dagslys og frivillighet.

Det var enighet om at det er ønskelig å komme frem til felles kriterier på norsk sokkel. OLF vil ta initiativ til å komme med forslag til hvordan utfordringene tas videre. I denne prosessen må det legges opp til et godt trepartssamarbeid. Ptil vil delta som aktiv observatør.

Temaet vulkansk aske og konsekvenser for petroleumsvirksomheten vil også være tema på neste møte i Sikkerhetsforum, 17. juni.

* Om bruk av offshorekran og basket ved personellforflytning

  • Utgangspunktet er at det kun skal brukes løfteutstyr (løfteinnretninger og løfteredskap) som er konstruert og godkjent for løfting av personer.
  • Det legges i regelverket strenge restriksjoner på personellforflytning ved hjelp av løfteinnretninger da slike operasjoner innebærer høy risiko, herunder krav om risikovurderinger, vurdering av alternative løsninger med mer.
  • Vurdering av sikkerheten ved bruk av personløft skal dokumenteres.
  • Det er imidlertid i henhold til petroleumsregelverket både på sokkelen og på landanleggene den ansvarlige ledelsen som skal vurdere og beslutte hvorvidt slike personløft er forsvarlige og som tillater operasjonene gjennomført.
  • Se Aktivitetsforskriften § 83 om løfteoperasjoner. I veiledningen til denne paragrafen, vises det til Norsok R003, som beskriver operasjonelle forhold ved slik forflytning. Se spesielt kapittel 4 om sikker bruk av løfteutstyr og kapittel 5 om tilleggskrav ved løfting av personell.