Gå til hovedinnhold

Likelydende brev: Begrensninger i helikopteraktiviteten på norsk sokkel

Petroleumstilsynet (Ptil) har i dag sendt et likelydende brev til operatører og redere der vi ber om en kort bekreftelse på at den pågående situasjonen med begrensning i helikopteraktiviteten på grunn av aske i luftrommet, håndteres ut fra en risikomessig betraktning.


Kontinuerlig vurdering
Tirsdag 24 mai kl. 08:00 ble fly- og helikoptertrafikken på blant annet Stavanger lufthavn, Sola rammet som følge av vulkanutbrudd over Island og utbredelsen av aske i luftrommet over Norge og på kontinentalsokkelen. 

Luftfartsmyndighetene vurderer situasjonen kontinuerlig.

Likelydende brev
I denne situasjonen følger Ptil spesielt opp hvordan operatører og redere ivaretar sitt ansvar for forsvarlig virksomhet.

Ptil har i et likelydende brev til alle operatører og redere på norsk sokkel bedt om en kort bekreftelse på at situasjonen håndteres ut fra en risikomessig betraktning, herunder at nødvendige tiltak er vurdert, forberedt og eventuelt iverksatt, både for normal drift og ved mulige fare- og ulykkessituasjoner.

Det er viktig å understreke at operatører og redere er vant til å håndtere værsituasjoner der hele eller deler av helikoptertrafikken er satt ut av operasjonell drift, for eksempel i perioder med tett tåke.

Relevant informasjon:

Forlengelse av oppholdsperioden

Bruk av fartøy og kran ved personellforlytning:

  • Ved eventuell forflytning av personell som inkluderer løfteutstyr, plikter operatør/reder å forholde seg til regelverkets krav, jfr Aktivitetsforskriften § 92 om løfteoperasjoner.
  • I veiledningen til denne paragrafen, vises det til Norsok R003, som beskriver operasjonelle forhold ved slik forflytning. Se spesielt kapittel 4 om sikker bruk av løfteutstyr og kapittel 5 om tilleggskrav ved løfting av personell.

Relevant