Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Shell etter brønnhendelse på Draugen

Ptil har gitt A/S Norske Shell (Shell) varsel om pålegg etter å ha sluttført granskingen av brønnhendelsen på Draugen i desember 2010.


Hendelsen på Draugen-innretningen oppstod i forbindelse med en kabeloperasjon i brønn 6407/9-A-01 4. desember 2010. Shell var operatør og Seawell AS (Seawell) var entreprenør for kabeloperasjonen. Formålet med kabeloperasjonen var å erstatte en gassløftventil.

For å erstatte gassløftventilen, må brønnsikringsventilen først hentes ut av brønnen. I det brønnsikkerhetsventilen ble trukket gjennom ventiltreet satte den seg fast. Gjenværende barrierelement i ventiltreet, øverste arbeidsventil, ble blokkert.

Normalisering av denne hendelsen med reetablering av brønnbarrieresituasjonen ble gjennomført 8.12.2010. For å begrense risiko forbundet med denne brønnen ble brønnsikringsventilen kjørt tilbake i brønnen. Deretter ble det satt to mekaniske broplugger i brønnen over brønnsikringsventilen. Øvrige ventiler i ventiltreet ble stengt, trykkprøvd og akseptert.

Hendelsen medførte ikke skade på personell, omfanget av materiell skade innvendig i ventiltre var ikke kjent på tidspunktet for hendelsen, men hendelsen innebar storulykkepotensiale i situasjonen med kun én gjenværende barriere mot hydrokarbonutstrømmning fra brønnen.

Årsak til hendelsen
Den direkte årsaken til hendelsen var at brønnsikringsventilen ble fastkjørt i ventiltreet. Ved fastkjøring av utstyr forekommer det tilfeller med økt belastning på utstyret som følge av slag og drag for å frigjøre verktøystrengen.

Sikre metoder for å hindre fastkjøring i ventiltre ved kabeloperasjoner er ikke mulig å etablere, men robuste løsninger, analyser og riktig forståelse av den risiko som kan forventes, vil kunne bidra til å forebygge bortfall av brønnbarrierer dersom en fastkjøring oppstår.

Identifiserte avvik
Ptils gransking av hendelsen har identifisert flere alvorlige brudd på regelverket. Avvikene er knyttet til:

  • Mangelfull styring
  • Mangelfull risikovurdering
  • Mangelfulle brønnbarrierer
  • Mangelfulle brønnbarriereskisser
  • Mangelfull brønnkontroll
  • Mangelfull daglig rapportering av bore- og brønnaktiviteter

Med bakgrunn i granskningsrapporten varsles Shell om følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 12 om planlegging jf. aktivitetsforskriften § 29 om planlegging, styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon, § 5 om barrierer, § 16 om generelle krav til analyser og § 17 om risikoanalyser og beredskapsanalyser,
a) pålegges AS Norske Shell, å vurdere samt etterprøve egne kriterier for å videreføre brønnintervensjon i 6407/9-A-01 samtidig med pågående utvinning fra øvrige brønner på innretningen i en nødssituasjon med bortfall av barrierer, jf. rapporten avvik 5.1.1 og 5.1.2

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, styringsforskriften§20 om registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner, aktivitetsforskriften § 86 om brønnkontroll, styringsforskriften § 16 om generelle krav til analyser og § 17 om risikoanalyser og beredskapsanalyser,
b) pålegges AS Norske Shell å vurdere egne kriterier for å iverksette interne undersøkelser eller gransking av alvorlige hendelser med bortfall av barrierer i brønnområdet på Draugen innretningen, jf. rapporten avvik 5.1.1 og 5.1.3

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 23 om kontinuerlig forbedring,
aktivitetsforskriften § 86 om brønnkontroll, styringsforskriften § 5 om barrierer og aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold
c) pålegges AS Norske Shell å vurdere egne kriterier for forsvarlig brønnkontroll og behov for risikoreduserende tiltak ved gjennomføring av brønnintervensjon i brønnområdet på Draugen innretningen, jf. rapporten avvik 5.1.1 og 5.1.5

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2011. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.