Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske barrierer i prosessanlegget på Goliat FPSO

Ptil gjennomførte 22.-23.9.2010 tilsyn med Eni Norge AS (Eni) sin ivaretakelse av tekniske barrierer knyttet til designløsingene for prosessanlegget på Goliat FPSO.


Tilsynet ble gjennomført hos Chicago Bridge & Iron (CB&I) i London.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten var forankret i Ptils hovedprioritering om teknisk og operasjonell sikkerhet. Tilsynet var spesielt rettet mot etablering og utformingen av utvalgte barrierer og knytningen mot regelverk, standarder, interne krav og risikorelaterte analyser og vurderinger. De utvalgte temaene var: prosessikring, brann og eksplosjonssikring, trykkavlastning og fakkel, åpen drenering og tennkildekontroll.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Eni sikrer ivaretakelse av sikkerhetskritiske barrierer på en helhetlig og konsistent måte samt følge opp at designløsningene på Goliat FPSO møter regelverkets krav og forutsetningene i plan for utbygging og drift.

Tilsynet var begrenset til fagområdene prosessikkerhet og teknisk sikkerhet, og hjemlet i krav til tekniske barrierer i styringsforskriften og innretningsforskriften.

Resultat
Gjennom tilsynet fikk vi belyst utvalgte tema innen prosessikkerhet og teknisk sikkerhet. Prosjektet hadde på dette tidspunktet mye gjenstående arbeid som skulle ferdigstilles i løpet av de neste ukene. Noe arbeid var også utsatt til neste prosjektfase.

Det ble identifisert to avvik og syv forbedringspunkter i tilsynet.

Avvik:

  • Regelverkets krav til to uavhengige sikringsnivåer for beskyttelse av utstyr i prosessanlegget er ikke overholdt for overtrykksbeskyttelsen av innløpet fra havbunnsbrønner til prosessanlegget.
  • Regelverkets krav om robuste og enklest mulige løsninger er ikke overholdt for stigerøret.

Forbedringspunkter:

  • Den kvantitative risikoanalysen (QRA’en) som er presentert for Ptil er utarbeidet i FEED (Front End Engineering and Design)-fasen, og er på et grovt og overordnet nivå. Når prosjektet nå går inn i en ny fase med detaljprosjektering, vil prosjektet ha behov for mer presise og detaljerte analyser for bestemmelse av designlaster. Det er planlagt at ny revisjon av QRA skal være klar fra konsulent 5.oktober 2010.
  • De identifiserte dimensjonerende ulykkeslastene (DAL-spec) er utarbeidet i FEED-fasen, og er på flere områder mangelfull og uklar. Prosjektet behøver en DAL-spec som grunnlag for å prosjektere mot definerte ulykkeslaster. Det er planlagt at ny revisjon av DAL-spec skal være klar fra konsulent 5.oktober 2010.
  • Mangelfull synliggjøring av kobling mellom sikkerhetsstrategien og definisjonen av hovedområder og hovedsikkerhetsfunksjoner i QRA.
  • Analyser for å sikre at design av gassutslippssystemet er i henhold til kravet er ikke utført.
  • Designvalg i forhold til kaldt klima er ikke dokumentert.
  • Det ble identifisert enkelte uoverensstemmelser mellom Eni, Hyundai Heavy Industries (HHI) og CB&I sine designkrav dokumenter i prosjektet.
  • Systematisk kartlegging av potensielle tennkilder (elektriske og ikke-elektriske), herunder risikovurderinger og beskyttelsestiltak er ikke utført.

Eni hadde lagt godt til rette for tilsynet. Temaene ble belyst på en god og informativ måte.