Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet og materialhåndtering – Petrojarl Varg

Ptil gjennomførte i tidsrommet 23.3.–25.3.2010 tilsyn med materialhåndtering og teknisk sikkerhet på Petrojarl Varg-innretningen. Tilsynet avdekket ett avvik vedrørende offshorekranene, to avvik vedrørende nødavstengingssystemet og seks forbedringspunkter.


Denne tilsynsaktiviteten er relatert til Ptils hovedprioritering Tekniske og operasjonelle barrierer.

Formålet med denne prioriteringen er å rette oppmerksomhet mot at sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene (sikkerhetsfunksjonene), og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer for 2010.

Målsetting for tilsynsaktiviteten var å få bekreftet at Talisman Energy Norge AS planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter slik at drift og vedlikehold av Petrojarl Varg er i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, herunder ivaretar samarbeidet med Teekay.

Resultat
Resultatet viser at virksomheten på innretningen styres på en tilfredsstillende måte, innenfor de fagområdene som var omfattet av dette tilsynet. Rapporten inneholder ett avvik vedrørende offshorekranene, to avvik vedrørende nødavstengingssystemet og seks forbedringspunkter. Det ble også gjennomført funksjonstester av utvalgte sikkerhetssystemer, med tilfredsstillende resultat.

Avvik
Tilsynet påviste i alt tre avvik fra regelverket.
 

Forbedringspunkter
Det ble påvist seks forbedringspunkter.

Andre kommentarer

Verifikasjon i kontrollrom
Ptil verifiserte noen rutiner og systemer i sentralt kontrollrom. Vi ønsker å kommentere noe av det som ble observert:

Pri sjekk: Det var etablert et system kalt ”pri-sjekk” for daglig logging av uregelmessigheter i tre systemer: ’marine systemer’, ’prosess systemer’ og ’ESD/F&G systemer’. Det lages daglig en samlerapport over utstyr som rapporterer mer enn fire feil hendelser. Dersom det rapporteres feil fra SAS-systemet, utbedres feil umiddelbart.

Logg inhibitering: Det var etablert en hensiktsmessig log for inn- og utkopling av sikkerhetssystemer. Det var relativt få stående alarmer.

Møte med E&I supervisor og vedlikeholdsleder
Fra samtalen med E&I supervisor og vedlikeholdsleder har Ptil følgende oppsummering:

Stikkprøver i vedlikeholdssystemet: Ptil ba om å få dokumentert utført vedlikehold for noen sikkerhetskritiske systemer. For sikkerhetskritiske ventiler var det definert seks ventiler. Disse ble dokumentert årlig lekkasjetestet og testet for lukketid. Det ble også fremlagt resultater fra kapasitetstesting av brannpumper.

Også for andre sikkerhetssystemer ble det dokumentert både ytelseskrav og utført vedlikehold.

Uønskede hendelser/gasslekkasjer
Ptil har i den siste tiden mottatt flere meldinger om gasslekkasjer fra Petrojarl Varg. Flesteparten av disse har dreid seg om små/diffuse gasslekkasjer. Til tross for at disse er små forutsetter Ptil at operatøren behandler de med alvor slik at de ikke får utvikle seg.

Vi har forstått at det på Petrojarl Varg er en ”sikkerhetskomite” som arbeider med utilsiktede hydrokarbonlekkasjer. I tillegg foretas det utvidet undersøkelse av alle typer lekkasjer.
Vibrasjoner har i mange tilfeller vært årsak til gasslekkasjer. Man har analysert rørsystemer utsatt for vibrasjoner og foretatt avstiving. Dette har bidratt til forbedring, og arbeidet fortsetter.

Funksjonstester av sikkerhetssystemer
Det ble gjennomført en rekke funksjonstester av sikkerhetssystemer i forbindelse med tilsynet. Bortsett fra kommentaren over knyttet til linjegassdeteksjon, fungerte alle systemer som ble testet tilfredsstillende.

Offshorekranenes løftekapasitet
Innretningsforskriften § 70 om løfteinnretninger og løfteredskap m/ veiledning viser til standard NS EN 13852-1 som norm. I henhold til punkt 5.3.3 Power requirements, skal kranens motorkapasitet være stor nok til å ha full heisehastighet samt 50 prosent hastighet på bomløft eller sving (det som krever mest kraft). Ved observasjon av heisehastighet pluss bomløft på kran nr. 1, kan det stilles spørsmål ved om motorkapasiteten var stor nok til å møte standardens krav. Eventuelle målinger av kapasitet eller hastigheter ble ikke verifisert under tilsynet.

Plassering av hendel for manuell nødfrigjøring
Den manuelle bryteren, eller hendelen for nødfrigjøring av heiseviren var plassert på veggen i kranførerhuset. Dette medfører at kranføreren må strekke seg for å nå den og er dermed ikke plassert optimalt med hensyn til rask respons. Hendelens utforming vil også kunne bidra til forsinket respons sett i forhold til en trykk-knapp. Ref. innretningsforskriften § 20 om menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon

Tilkomst til kranene består av trapper, skråstilte og vertikale leidere.
Atkomsten til kranene består av delvis trapp skråstilt leider og vertikal leider. I henhold til Innretningsforskriften § 12 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier, skal det være trapp eller rampe der atkomst mellom ulike nivåer brukes daglig. Veiledningen til forskriften viser i denne anledning til Norsok Standard S -002N revisjon 4, kapittel 5.1, 5.2.1. og vedlegg B.

Samsvarsmåling av offshorekranene
TK har gjennomført en samsvarsmåling av offshorekranene mot krav i DNV Technical Report Nr. 07-BGN-4960,rev.no. 03, Guide for part-implementation of EN 13852-1 on existing offshore cranes on mobile offshore units.

Resultatet er listet opp i mottatt avviksliste Synergi 27674 - unntakssøknad nr. 72. Listen består av åtte registrerte avvik hvorav to er ”røde” (avvik som iht. guiden skal korrigeres), Tre ”gule” (avvik som i henhold til guiden skal evalueres/kompenseres) og tre ”grønne” (avvik som normalt aksepteres uten kompenserende tiltak).

De ”røde” avvikene, som består i at: 1) Kran 2 ikke har kamera og 2) Kranene er designet for en maks ”out of service” vindhastighet på 50 meter/sekund, er av selskapet vurdert akseptable med den begrunnelse at kran 2 er svært lite brukt og at installasjonen snur seg etter været slik at kranbommene alltid vil ligge i le/med vinden ved sterk vind.

Selskapet har vurdert de tre ”gule” avvikene som akseptable:

1) Manglende vindmåler i krankabin kompenseres ved at vindhastigheten er tilgjengelig fra kontrollrommet.

2) Krankabinene mangler vertikale barer (for beskyttelse av frontvindu i kabinen). Dette er delvis kompensert ved at det er installert horisontale barer.

3) Alarm for brann, røyk og gass i maskinrom er ikke montert i kranførerhuset. Som kompenserende tiltak er alarmen plassert i Sentralt kontrollrom. Etter vår vurdering er dette ikke tilstrekkelig for å imøtekomme kravet i standard NS EN 13852-1 som sier at ”The cabin shall be provided with fire, smoke and gas alarms from detectors in the maskinery house and air intakes.” Etter vår vurdering skal kranfører så tidlig som mulig bli varslet om fare slik at han kan komme seg i sikkerhet. Se punkt 5.1.1 Manglende alarm i kranførerhus.

Når det gjelder selskapets vurdering av de øvrige ”røde”, ”gule” og ”grønne” avvikene, er vi enig i selskapets vurdering.