Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø og sikkerhetskritiske barrierer på Tjeldbergodden

Ptil gjennomførte i perioden 3.–5.5.2011 tilsyn med styring av arbeidsmiljø og sikkerhetskritiske barrierer på Tjeldbergodden.


Bakgrunn
En av Ptils hovedprioriteringer for 2011 er risikoutsatte grupper. Formålet med denne hovedprioriteringen er at risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper skal reduseres.

En annen hovedprioritering er tekniske og operasjonelle barrierer. Formålet med denne hovedprioriteringen er at tekniske og operasjonelle barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Mål
Delaktiviteten styring av arbeidsmiljørisiko er knyttet til hovedprioriteringen risikoutsatte grupper. I tilsynet ble del lagt spesiell vekt på:

 • systemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljøet med spesiell fokus på kjemisk arbeidsmiljø
 • systematikk for å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper
 • tiltak som er iverksatt for å redusere risiko 

Delaktiviteten sikkerhetskritiske barrierer er knyttet til hovedprioriteringen tekniske og operasjonelle barrierer. I tilsynet ble de lagt spesiell vekt på:

 • systemer for styring av barrierer
 • forebyggende arbeid for å sikre kvalitet på viktige barrierer
 • systemer og utstyr som skal hindre antennelse av hydrokarbonlekkasjer
 • ledelsens engasjement, spesielt i forhold til implementering og oppfølging av barrierekrav i de nye forskriftene. 

Resultat
Ptil har identifisert fire avvik fra regelverket på arbeidsmiljøområdet

 • Arbeidsmiljøkartlegginger og identifisering av avvik
 • Systematikk i oppfølging av arbeidsmiljøforhold
 • Opplæring og informasjon om arbeidsmiljørisiko
 • Risikovurderinger i forhold til grupper

Det ble identifisert forbedringspunkter innenfor følgende områder

 • Kjemikaliestyring
 • Oppfølging av entreprenørenes arbeidsmiljø

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter i forhold til sikkerhetskritiske barrierer som skal redusere risiko

 • Strategi i forhold til utforming, bruk og vedlikehold av barrierer
 • Inn- og utkopling av varmekabler i forbindelse med vinterisering 

Ptil har også identifisert ett forbedringspunkt knyttet til varsling og melding av hendelser til myndighetene/Ptil.