Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykkesrisiko og barrierestyring - lett brønnintervensjon

Ptil førte i desember 2011 og januar 2012 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) og Island Offshore Subsea AS (Island Offshore). Tilsynet var rettet mot styring av storulykkesrisiko og system for barrierestyring i forbindelse med lett brønnintervensjon på Island Constructor.


Bakgrunn
Hvert år blir det foretatt mer enn 500 brønnintervensjoner på norsk sokkel. Antallet forventes å øke. Det er høy risiko forbundet med arbeid på levende brønner (storulykkespotensial) og mange grensesnitt (flere alliansepartnere).

En kartlegging av brønnintervensjonsaktiviteter gjort i perioden 2003 - 2008 konkluderte med et stort behov for brønnintervensjoner på undervannsinstallasjoner. Verifikasjon på en av innretningene som utfører lett brønnintervensjon ble gjennomført for å undersøke HMS utfordringer knyttet til denne operasjonsformen.

Island Offshore Management og Island Offshore Subsea har en allianse med FMC og Aker Well Service for drift av Island Constructor som utfører lett brønnintervensjon på havbunnsbrønner for Statoil.

Mål
Målet med denne tilsynsaktiviteten var å:

  • Evaluere selskapenes forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til storulykkesrisiko og barrierestyring i ledelse og hos medarbeidere.
  • Evaluere strategier og prinsipper som skal ligge til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens levetid.
  • Verifisere at ytelseskrav er etablert og implementert.
  • Utvikle Ptil sin kompetanse i å følge opp ledelsens arbeid for å redusere storulykkesrisiko, og avklare behov for å utvikle rammeverk og tilsynsmetoder.
  • Bidra til at Ptil skal kunne utvikle egne metoder som skal danne grunnlag  for mer effektive barrieretilsyn.

Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket tre avvik og fire forbedringspunkt rettet mot Island Offshore.

Avvikene gjaldt mangelfull analyse av definerte fare- og ulykkessituasjoner, arrangement av drepe- og stimuleringslinjer og mangelfullt grunnlag for og dokumentering av vedlikehold.