Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil Mongstad – elektriske anlegg og oppfølging av crackerhendelsen

Ptil gjennomførte i perioden 23. - 25.3.2010 tilsyn med Statoil Mongstad, knyttet til elektriske anlegg og til oppfølging etter krakkerhendelsen. Det ble påvist ett avvik fra regelverket.


Denne tilsynsaktiviteten er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioritering for 2010 Tekniske og operasjonelle barrierer.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer for 2010.
 

Innenfor temaet elektriske anlegg ble det lagt hovedvekt på Mongstad transformatorstasjon og på elektriske anlegg i tilknytning til Energiverk Mongstad.

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en felles befaring med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Mongstad transformatorstasjon.

Mål
Målsetningen med oppgaven er å skaffe informasjon om hvordan selskapet arbeider med oppfølging av elektriske anlegg og med tiltak etter krakkerhendelsen, og vurdere dette opp mot gjeldende krav.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført med god tilrettelegging av Statoil, og deltakerne ga et faglig godt inntrykk.

Tilsynet påviste et avvik fra regelverket. Dette er knyttet til oppdatering av dokumentasjon. 

Rapporten inneholder i tillegg fem observasjoner hvor det er potensial for forbedringer.

Observasjoner
Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

Vurderingene er gjort med bakgrunn i ”Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer” (Midlertidig forskrift).

Avvik

Dokumentasjon: Mangelfull dokumentasjon.

Begrunnelse:
Det ble observert flere eksempler på at dokumentasjon ikke var oppdatert eller mangelfull:

Forbedringspunkter

Steinfilter i oljegruver: Fremmedlegemer i steinfilter i tilknytning til oljegruver for transformatorer.

Begrunnelse:
I forbindelse med befaring i Mongstad transformatorstasjon ble det observert at det hadde samlet seg sand og mose i steinfilteret i tilknytning til oljegruver under transformatorer.

Vi ble informert om at det ble funnet slam og løv og oppdaget lekkasje i oljegruve for den transformatoren som har vært ute for vedlikehold.

Låsing av høyspenningsrom: Sikre ved låsing at uvedkommende ikke har adgang til høyspenningsanlegg.

Begrunnelse:
I forbindelse med gjennomgang av synergi-rapporter ble det funnet flere eksempler på at det var rapportert om ulåste dører inn til høyspenningsanlegg.

Merking og skilting: Mangelfull merking og skilting i Energiverk Mongstad.

Begrunnelse:
I forbindelse med verifikasjonsrunde i Energiverk Mongstad ble det observert flere eksempler på mangelfull merking og skilting.

Mekanisk beskyttelse av kabelføringer: Manglende mekanisk beskyttelse av kabler i Energiverk Mongstad.

Begrunnelse:
Det ble observert flere eksempler på at det manglet mekanisk beskyttelse av kabler som var ført gjennom gulv i tavlerom.

Verneutstyr og beskyttelsesutstyr i tavlerom: Høyspenningsrom i Energiverk Mongstad var ikke utstyrt med redningsstang.

Begrunnelse:
I forbindelse med planlegging av arbeid skal det gjøres en vurdering av hvilket verne- og beskyttelsesutstyr som skal benyttes.

I forbindelse med verifikasjonsrunde i Energiverk Mongstad ble det observert at høyspenningsrom ikke var utstyrt med redningsstang. Redningsstang kan være et viktig konsekvensreduserende tiltak i forbindelse med arbeid i tavlerom.

Andre kommentarer

Tiltak etter crackerhendelsen 23.8.2008:
Alle planlagte gjennomganger og verifikasjoner er gjennomført. Noen av gjennomgangene dekker hele raffineriet og ikke bare crackeren, som for eksempel aldring av utstyr og komponenter og gjennomgang for å finne felleskomponenter for ESD- og kontrollsystemene. Hazop for crackeren er gjennomført, men det gjenstår å lage en plan for det videre arbeidet.

Skade på dør i Mongstad transformatorstasjon:
Det ble observert at dør inn til Mongstad transformatorstasjon var skadet, og kunne ikke låses. Vi fikk opplyst at det var utstedt en arbeidsordre på forholdet, og at døren ville bli reparert i løpet av uke 12.

Behov for H2-deteksjon i ventilasjonsutløp fra batterirom i Energiverk Mongstad:
Vi har registert at det har vært en hendelse i forbindelse med hurtiglading som medførte hydrogenutvikling fra batteribank. På denne bakgrunn bør det vurderes om det er behov for H2-deteksjon i ventilasjonsutløp.