Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg

Ptil gjennomførte i tiden 7.-8.6.2011 tilsyn med Statoil knyttet til operatørens arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg.


Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten er forankret i Ptils hovedprioriteringer for 2011, spesielt oppfølging av barrierer.

For Ptil er det viktig at industrien bruker og videreutvikler kunnskapen om ivaretakelse og forbedring av barrierer.

Summen av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold er avgjørende for om barrierene fungerer og er effektive til enhver tid.

God risikoforståelse er nødvendig for å forebygge ulykker, for å etablere en hensiktsmessig beredskap og for å redusere usikkerhet.

Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser blir oppfylt og tilsynet la spesielt vekt på de delene av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra Statoil. Samtalene som ble gjennomført ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere. 

Vårt generelle inntrykk var at Statoil har et godt system for å ivareta kravene til elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg. 

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket innenfor temaene for tilsynet.

Det ble imidlertid påvist et forbedringspunkt knyttet til etablering og oppfølging av barrierer.