Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sikkerhetssystemer på Teesside-terminalen

Ptil gjennomførte 20.5.2010 tilsyn med sikkerhetssystemer på Teesside-terminalen i Storbritannia. Tilsynet identifiserte to forbedringspunkt vedrørende nødavstengingsventiler.


Denne tilsynsaktiviteten er relatert til Ptil sin hovedprioritering ”Tekniske og operasjonelle barrierer”, og inngår i Ptils tilsynsplan for 2010.

Formålet med denne prioriteringen er å rette oppmerksomhet mot at sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene (sikkerhetsfunksjonene), og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer i 2010.

Tilsynet var begrenset til områder som er omfattet av norsk jurisdiksjon, nærmere bestemt avstengingsventiler, målesystem og fire store lagertanker for råolje.

Ustabilisert råolje importeres til ConocoPhillips terminal i Teesside hvor oljen blir stabilisert og reeksportert. I tillegg til stabilisert olje eksporteres LPG dels som trykksatte væsker (Hot products) og dels som kalde produkter (Cold Products).

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten er relatert til Ptil sin hovedprioritering ”Tekniske og operasjonelle barrierer”, og inngår i Ptils tilsynsplan for 2010.

Formålet med denne prioriteringen er å rette oppmerksomhet mot at sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene (sikkerhetsfunksjonene), og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

St.prp.nr.110 (1972-73) traktaten mellom Storbritannia og Norge om Ekofiskrørledningen, artikkel 26 sier hva som er norske myndigheters ansvarsområde. Traktaten sier også at ensartede sikkerhetsforskrifter skal anvendes.

Mål
Målsettingen med tilsynet var å få bekreftet at ConocoPhillips Skandinavia as planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter ved Teesside-terminalen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Resultat
Tilsynet på Teesside-terminalen ble gjennomført som planlagt. Resultatet viser at virksomheten styres på en tilfredsstillende måte, innenfor det fagområdet som var omfattet av tilsynet. To forbedringspunkter vedrørende nødavstengingsventiler er kommentert.

Observasjoner
Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:
• Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
• Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

Forbedringspunkter

Lukketid for nødavstengingsventiler
Det bør klarlegges om ventiler som har ESD-funksjon (barrierefunksjon) møter de funksjonelle kravene.

Begrunnelse:
ESD9 signal aktiverer tre ventiler; XHV11002, XHV11003 og XHV11004.

Gjennomgang av vedlikeholdshistorikk viste at ventil XHV11002 hadde lukketid opp til 3.45 minutter. De andre lukket med typisk 45 sekunder. Det var ikke etablert ytelseskrav i form av lukketid eller lekkasjerater.

Verifisering av stengefunksjon XHV11001
Under tilsynet kunne det ikke fremlegges dokumenter som viser at ventilen (XHV11001) ivaretar barrierefunksjonen.

Begrunnelse:
Ventil XHV11001 kan vanskelig funksjonsprøves når anlegget er i drift.

Det er planlagt funksjonsprøving av ventil XHV11001 i forbindelse med nedstenging av Teesside-terminalen i sommer.

Ptil ønsker å få oversendt resultatene fra denne funksjonsprøven.

Andre kommentarer

Åpningsmøtet
På åpningsmøtet presenterte ConocoPhillips sikkerhetsstyringssystemet for anlegget. Dette bygger på retningslinjer fra Health & Safety Executive.

Kontrollrommet
Verifikasjon ble gjennomført i hovedkontrollrommet.. ESD-systemet og prosesskontrollsystemet ble gjennomgått og forklart. Gassdetektorsystemet var basert på katalytiske punktdetektorer. Nedstenging skjer etter votering, 2 av 3.

De fire råoljetankene har nivåbrytere for høyt nivå (3 nivåer). Dersom 2 tanker får høyt-høyt nivå går det nedstengingssignal til ESD9.

Passiv brannbeskyttelse
Fundamentet til råoljetankene var beskyttet med et sementbasert vermikulittbelegg fra Mandoval.

Systemer for brannbekjempelse
Pig-sluse, målestasjon og råoljetanker er beskyttet med deluge. Det er nylig verifisert at brannvanndekningen er tilstrekkelig. Der er i tillegg brannvannmonitorer og slangeposter.

Vedlikehold
Ptil gjennomførte stikkprøvekontroll av utført vedlikehold. ConocoPhillips benytter vedlikeholdsadministrasjonssystemet SAP. Ptil har ingen kommentar til fremlagt dokumentasjon.