Gå til hovedinnhold

Tilsyn med GdF SUEZ - elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden 24.-25.5.2011 tilsyn med GdF SUEZ (GdF). Tilsynsaktiviteten var knyttet til operatørens arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg.


Bakgrunn
Bakgrunnen for aktiviteten er forankret i Ptils hovedprioriteringer for 2011, spesielt oppfølging av barrierer.

For Ptil er det viktig at industrien bruker og videreutvikler kunnskapen om ivaretakelse og forbedring av barrierer.

Summen av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold er avgjørende for om barrierene fungerer og er effektive til enhver tid. God risikoforståelse er nødvendig for å forebygge ulykker, for å etablere en hensiktsmessig beredskap og for å redusere usikkerhet.

Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser blir oppfylt.

Tilsynet la spesielt vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra GdF. Samtalene som ble gjennomført ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere.

Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til oppfølging av tekniske driftsdokumenter.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Implementering av arbeidsprosesser i styringssystemet CMMS
  • Registrering og oppfølging av midlertidig utstyr
  • Selskapets egne revisjoner og revisjonsplaner