Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brann- og eksplosjonsbeskyttelse, elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer - Petrojarl 1

Ptil førte i perioden 17.9 - 29.9.2010 tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) på Petrojarl I-innretningen. Tilsynsaktiviteten påviste tre avvik fra regelverket, knyttet til dokumentasjon, slokkesystem i thrusterrom og mangler ved rømningsveier fra rom for høyspenningsinstallasjoner.


I tilsynet ble det fulgt opp hvordan Teekay ivaretar og sikrer etterlevelse av krav til brann- og eksplosjonsbeskyttelse, elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møte med driftsorganisasjonen i Trondheim den 17.9 og ved verifikasjoner og intervju med personell offshore i uke 39.

Bakgrunn
Teekay eier og opererer to flyttbare produksjonsinnretninger (FPSO), Petrojarl I og Petrojarl Varg som er i aktivitet på norsk sokkel. Petrojarl I er i aktivitet for Statoil på Glitnefeltet.

Samsvarsuttalelsen (SUT) for Petrojarl I ble utstedt 30.4.2008.

Tilsynsaktiviteten er knyttet til vår hovedprioritering om tekniske og operasjonelle barrierer.

Denne hovedprioriteringen har som formål å sikre at tekniske og operasjonelle barrierer ivaretas på en konsekvent måte slik at risikoen for storulykker reduseres så langt som mulig.

Mål
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Målsetningen med tilsynsaktiviteten er å verifisere at Teekay planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i henhold til HMS- regelverket på en effektiv og målrettet måte. Videre er det en målsetning med aktiviteten å følge opp at Teekay ivaretar betingelsene i SUT for Petrojarl I.

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med god tilrettelegging av Teekay. Vårt inntrykk er at det er behov for en del oppgraderinger innenfor tilsynets fagområder. Det vises i denne forbindelse til rapportens punkt 6.1.

Tilsynsaktiviteten påviste tre avvik fra regelverket. Disse er knyttet til oppdatering av operasjonsmanual, manglende fast slokkesystem i thrusterrom og mangler ved rømningsveier fra rom for høyspenningsinstallasjoner.

Rapporten inneholder i tillegg observasjoner hvor det er potensial for forbedringer.