Gå til hovedinnhold

Teknisk og operasjonell sikkerhet - aktiviteter og resultater 2009

Oppsummering av sentrale utfordringer, aktiviteter som ble gjennomført og hva ble oppnådd innenfor Ptils hovedprioritering "Teknisk og operasjonell sikkerhet" i 2009.


Det tekniske utstyret på innretninger og anlegg er omfattende og komplekst. Utstyret skal håndtere store energimengder i form av olje og gass, til dels under høyt trykk. Det er et stort ulykkespotensial i hendelser som medfører at disse energimengdene kommer ut av kontroll.

Vårt tilsyn er også på dette området rettet mot aktørenes evne til å håndtere risiko.

Innenfor dette prioriterte området har vi i 2009 spesielt fokusert på tekniske og operasjonelle barrierer, og på hvordan selskapene gjennomfører, følger opp og bruker risikoanalyser i driftsfasen og ved modifikasjoner.

Når det gjelder tekniske og operasjonelle barrierer, har vi i tillegg til ordinære tilsynsaktiviteter i 2009 etablert et prosjekt som tar sikte på en omfattende gjennomgang av hvilke krav som skal stilles til de ulike barrierene, på bakgrunn av regelverkets målorienterte krav på dette området.

Prosjektet har pekt ut tennkildekontroll og nødkraftforsyning som de to første områdene som skal utredes. Prosjektet vil fortsette i 2010 og forventes å framskaffe et bedre grunnlag for et effektivt tilsyn på dette området, samtidig som industrien kan få en tydeliggjøring av hva regelverkskravene til barrierer innebærer i praksis.

Vi har erfart at barrierebegrepet er mindre kjent og brukt på landanlegg enn offshore.

I tilsynet følger vi opp at landanleggenes organisasjoner lærer av alvorlige hendelser som har skjedd internasjonalt de siste årene, og hvor svikt av kritiske barrierer har vært utløsende årsak eller medvirket til skadeomfanget.

Erfaringene er at slike hendelser i varierende grad er kjent av hovedledelsen på anleggene. Noen få tiltak var iverksatt for å lære av hendelsene, men effekten av disse var vanskelig å spore. Blant øvrig relevant personell var hendelsene lite kjent.

Med hensyn til styring av risiko relatert til teknisk og operasjonell sikkerhet, gjennomførte vi i 2009 en undersøkelse blant relevante ansatte i ulike selskaper for å framskaffe en oversikt over bruken av risikoanalyser/-vurderinger.

Undersøkelsen bekrefter inntrykket av at sikker-jobb-analyse (SJA) er et godt etablert verktøy, som brukes i stor grad. Kvantitative risikoanalyser kan synes å bli brukt i for liten grad. Det kan se ut som SJA foretrekkes som metode også i tilfeller der kvantitative risikoanalyser ville være et mer hensiktsmessig verktøy.

Vi ser også et forbedringspotensial når det gjelder å benytte erfaringer fra granskninger og tidligere hendelser som underlagsmateriale for risikoanalyser. Videre ser vi eksempler på at forutsetninger og føringer fra risikoanalysene ikke blir formidlet på en god nok måte slik at de kan utnyttes optimalt i planlegging av modifikasjoner og vedlikehold.

Forbedringsområder inkluderer også bedre kunnskap om bruk av formelle risikoanalyser og en bredere involvering av relevant personell i innledende vurderinger.

Det er små forskjeller mellom innretninger på sokkelen og landanlegg når det gjelder forholdet til bruk av kvantitative risikoanalyser.
 

Teksten er hentet fra faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for 2009. Lenke til hele publikasjonen finner du i høyre marg. Til høyre finner du også lenker til informasjon om hvordan arbeidet med denne hovedprioriteringen videreføres i 2010.