Gå til hovedinnhold

Ptils hovedprioriteringer for 2011

Ledelse og storulykkesrisiko, risikoutsatte grupper, barrierer og ytre miljø. Disse fire områdene utgjør Ptils hovedprioriteringer i 2011.


Med bakgrunn i kunnskap og erfaring om virksomheten har Ptil blinket ut noen områder som viktigst av de viktige. Disse danner grunnlag for våre hovedprioriteringer.

I 2011 vil følgende områder være viet spesielt stor oppmerksomhet:

Barrierer
Formål: Barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.
Les mer

Ledelse og storulykkesrisiko
Formål: Ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte.
Les mer

Risikoutsatte grupper
Formål: Risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper skal reduseres så langt som mulig.
Les mer

Ytre miljø
Formål: Næringen skal arbeide målrettet med å forebygge ulykker som kan medføre akutte utslipp. Aktørene skal arbeide for sikker reduksjon av klimagassutslipp fra norsk petroleumsvirksomhet.
Les mer

De fire satsingsområdene er alle videreføringer av Ptils hovedprioriteringer for 2010, men innhold og fokus er oppdatert i forhold til de utfordringene vi mener er viktigst i 2011.