Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Hendelser med brann i elektriske anlegg

Elektriske anlegg og utstyr er ofte involvert når det inntreffer hendelser med branner og branntilløp innenfor Ptils forvaltningsområde. Årsaken til hendelsene er ofte teknisk svikt.


Ptil gjennomgikk i 2012 innrapporterte hendelser fra perioden 2001 til 2012, og engasjerte Sintef til å gjennomføre en studie med analyse av årsaksforhold og tiltak knyttet til denne type hendelser.

Last ned rapporten: Hendelser med brann i elektriske anlegg (pdf)

Datagrunnlaget for studien var 35 granskningsrapporter som ble valgt ut av Ptil, samt informasjon fra 7 intervjuer av fagpersoner (ansvarshavende for elektriske anlegg) hos de involverte selskapene.

Utløsende årsaker
Målsetningen med studien var å identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker til hendelser med brann i elektriske anlegg samt foreslåtte tiltak, som beskrevet i granskningsrapportene. Årsaker og tiltak ble delt inn i kategoriene Menneske, Teknologi og Organisasjon (MTO). I tillegg ble den beredskapsmessige håndteringen av hendelsene vurdert ut fra granskningsrapportene.

Kartleggingen viser at kategorien teknologi dominerer blant utløsende årsaker (85 prosent av de 35 hendelsene). De viktigste utløsende årsaksfaktorene er tilfeldig teknisk utstyrssvikt (44 prosent) og teknisk tilstand/aldring/slitasje (35 prosent). Hyppigste arnested er transformatorer (9 av 35) og kontaktorer (7 av 35).

Bakenforliggende
Tekniske årsaker utgjør også en stor andel av de bakenforliggende årsakene. Forhold som går i igjen er utilstrekkelig jordfeilvern, utilstrekkelig overstrømsvern og degradering av isolasjon som følge av høy temperatur.

I den beredskapsmessige håndtering av hendelsene fremgår det at en har utfordringer med å gjøre anlegget spenningsløst før slokkeinnsatsen iverksettes. Videre oppstår det for flere av hendelsene uklarheter ved opptelling av personell i anlegget. I seks av granskningsrapportene ble det rapportert om betydelige beredskapsmessige mangler.

Læring og forbedring
Risikoen for brann synes å være spesielt stor i oppstartsfasen av nye anlegg, og anlegg som tas i bruk etter ombygning eller modifisering.

Ptil har til intensjon å bruke analyseresultatene for å fremme kontinuerlig læring og forbedring i næringen slik at fare- og ulykkessituasjoner som kan føre til tap av menneskeliv, personskader, forurensning eller tap av økonomiske verdier kan unngås.