Gå til hovedinnhold

Miljørisiko: Midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel

Petroleumstilsynet innhentet og bearbeidet opplysninger fra åtte operatørselskaper som har ansvaret for de til sammen 193 midlertidig forlatte brønnene på norsk sokkel. Undersøkelsen viser at 38 prosent av disse brønnene ikke har to intakte barrierer i samsvar med intensjonen i regelverket.


Petroleumstilsynet mottok i februar 2011dokumentasjon om brønnintegritetsstatus og selskapene sine fremtidige planer for de midlertidig forlatte brønner på norsk kontinentalsokkel. Midlertidig forlatte brønner defineres som alle brønner/brønnløp, med unntak av aktive utvinningsbrønner (produksjons-/injeksjonsbrønner) og brønner som er permanent plugget og forlatt i henhold til krav i regelverket.

Vi  har sammen med konsulenter fra Sintef og Wellbarrier gjennomgått og analysert dokumentasjonen som er mottatt. Analysene er utført på bakgrunn av krav i regelverket, NORSOK standard D-010 og Oljeindustriens landsforenings (OLF) retningslinje 117 om brønnintegritet og viser at det er mangler og svakheter med hensyn til selskapenes etterlevelse.

Analysen viser at 74 av de 193 (38%) midlertidig forlatte brønnene er i brønnintegritets kategoriene "rød, oransje og gul" i henhold til OLF retningslinje 117, som vil si forskjellige grader av barrieresvikt. I tillegg har analysen vist at en del av disse brønnene har vært midlertidig forlatt over svært lang tid.

Vi har bedt de aktuelle operatørselskapene om å gjennomgå rapportene og ta stilling til identifiserte forhold både spesifikt for det enkelte selskapet og generelt for næringen. Vi forutsetter at selskapene iverksetter tiltak for å forbedre integriteten på de midlertidig forlatte brønnene, slik at de tilfredsstiller kriteriet for "grønn" kategori med intakte brønnbarrier. Selskapene må også vurdere sin praksis med hensyn til tidsrom for midlertidig forlating av brønner.

Selskapene har fått frist til 1.11.2011 for å melde tilbake sin vurdering av de forholdene som er identifisert i rapportene, og de tiltak som selskapet vil iverksette.